src_jp_final\source\shinkap.dat src_jp_final\source\shinka.dat
1const PokeShinkaData PSD[][5]={ 1const PokeShinkaData PSD[][5]={
2    {               //ダミー(0オリジン) 2    {               //ダミー(0オリジン)
3        { 3        {
4        0,              //進化条件 4        0,              //進化条件
5        0,              //進化条件引数 5        0,              //進化条件引数
6        0,              //進化ポケモンナンバー 6        0,              //進化ポケモンナンバー
7        }, 7        },
8        { 8        {
9        0,              //進化条件 9        0,              //進化条件
10        0,              //進化条件引数 10        0,              //進化条件引数
11        0,              //進化ポケモンナンバー 11        0,              //進化ポケモンナンバー
12        }, 12        },
13        { 13        {
14        0,              //進化条件 14        0,              //進化条件
15        0,              //進化条件引数 15        0,              //進化条件引数
16        0,              //進化ポケモンナンバー 16        0,              //進化ポケモンナンバー
17        }, 17        },
18        { 18        {
19        0,              //進化条件 19        0,              //進化条件
20        0,              //進化条件引数 20        0,              //進化条件引数
21        0,              //進化ポケモンナンバー 21        0,              //進化ポケモンナンバー
22        }, 22        },
23        { 23        {
24        0,              //進化条件 24        0,              //進化条件
25        0,              //進化条件引数 25        0,              //進化条件引数
26        0,              //進化ポケモンナンバー 26        0,              //進化ポケモンナンバー
27        }, 27        },
28    }, 28    },
29    { 29    {
30        {               // 30        {               //
31        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件 31        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件
32        16,             //進化条件引数 32        16,             //進化条件引数
33        MONSNO_HUSIGISOU,               //進化ポケモンナンバー 33        MONSNO_HUSIGISOU,               //進化ポケモンナンバー
34        }, 34        },
35        {               // 35        {               //
36        SHINKA_NONE,                //進化条件 36        SHINKA_NONE,                //進化条件
37        0,              //進化条件引数 37        0,              //進化条件引数
38        0,              //進化ポケモンナンバー 38        0,              //進化ポケモンナンバー
39        }, 39        },
40        {               // 40        {               //
41        SHINKA_NONE,                //進化条件 41        SHINKA_NONE,                //進化条件
42        0,              //進化条件引数 42        0,              //進化条件引数
43        0,              //進化ポケモンナンバー 43        0,              //進化ポケモンナンバー
44        }, 44        },
45        {               // 45        {               //
46        SHINKA_NONE,                //進化条件 46        SHINKA_NONE,                //進化条件
47        0,              //進化条件引数 47        0,              //進化条件引数
48        0,              //進化ポケモンナンバー 48        0,              //進化ポケモンナンバー
49        }, 49        },
50        {               // 50        {               //
51        SHINKA_NONE,                //進化条件 51        SHINKA_NONE,                //進化条件
52        0,              //進化条件引数 52        0,              //進化条件引数
53        0,              //進化ポケモンナンバー 53        0,              //進化ポケモンナンバー
54        }, 54        },
55    }, 55    },
56    { 56    {
57        {               // 57        {               //
58        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件 58        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件
59        32,             //進化条件引数 59        32,             //進化条件引数
60        MONSNO_HUSIGIBANA,              //進化ポケモンナンバー 60        MONSNO_HUSIGIBANA,              //進化ポケモンナンバー
61        }, 61        },
62        {               // 62        {               //
63        SHINKA_NONE,                //進化条件 63        SHINKA_NONE,                //進化条件
64        0,              //進化条件引数 64        0,              //進化条件引数
65        0,              //進化ポケモンナンバー 65        0,              //進化ポケモンナンバー
66        }, 66        },
67        {               // 67        {               //
68        SHINKA_NONE,                //進化条件 68        SHINKA_NONE,                //進化条件
69        0,              //進化条件引数 69        0,              //進化条件引数
70        0,              //進化ポケモンナンバー 70        0,              //進化ポケモンナンバー
71        }, 71        },
72        {               // 72        {               //
73        SHINKA_NONE,                //進化条件 73        SHINKA_NONE,                //進化条件
74        0,              //進化条件引数 74        0,              //進化条件引数
75        0,              //進化ポケモンナンバー 75        0,              //進化ポケモンナンバー
76        }, 76        },
77        {               // 77        {               //
78        SHINKA_NONE,                //進化条件 78        SHINKA_NONE,                //進化条件
79        0,              //進化条件引数 79        0,              //進化条件引数
80        0,              //進化ポケモンナンバー 80        0,              //進化ポケモンナンバー
81        }, 81        },
82    }, 82    },
83    { 83    {
84        {               // 84        {               //
85        SHINKA_NONE,                //進化条件 85        SHINKA_NONE,                //進化条件
86        0,              //進化条件引数 86        0,              //進化条件引数
87        0,              //進化ポケモンナンバー 87        0,              //進化ポケモンナンバー
88        }, 88        },
89        {               // 89        {               //
90        SHINKA_NONE,                //進化条件 90        SHINKA_NONE,                //進化条件
91        0,              //進化条件引数 91        0,              //進化条件引数
92        0,              //進化ポケモンナンバー 92        0,              //進化ポケモンナンバー
93        }, 93        },
94        {               // 94        {               //
95        SHINKA_NONE,                //進化条件 95        SHINKA_NONE,                //進化条件
96        0,              //進化条件引数 96        0,              //進化条件引数
97        0,              //進化ポケモンナンバー 97        0,              //進化ポケモンナンバー
98        }, 98        },
99        {               // 99        {               //
100        SHINKA_NONE,                //進化条件 100        SHINKA_NONE,                //進化条件
101        0,              //進化条件引数 101        0,              //進化条件引数
102        0,              //進化ポケモンナンバー 102        0,              //進化ポケモンナンバー
103        }, 103        },
104        {               // 104        {               //
105        SHINKA_NONE,                //進化条件 105        SHINKA_NONE,                //進化条件
106        0,              //進化条件引数 106        0,              //進化条件引数
107        0,              //進化ポケモンナンバー 107        0,              //進化ポケモンナンバー
108        }, 108        },
109    }, 109    },
110    { 110    {
111        {               // 111        {               //
112        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件 112        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件
113        16,             //進化条件引数 113        16,             //進化条件引数
114        MONSNO_RIZAADO,             //進化ポケモンナンバー 114        MONSNO_RIZAADO,             //進化ポケモンナンバー
115        }, 115        },
116        {               // 116        {               //
117        SHINKA_NONE,                //進化条件 117        SHINKA_NONE,                //進化条件
118        0,              //進化条件引数 118        0,              //進化条件引数
119        0,              //進化ポケモンナンバー 119        0,              //進化ポケモンナンバー
120        }, 120        },
121        {               // 121        {               //
122        SHINKA_NONE,                //進化条件 122        SHINKA_NONE,                //進化条件
123        0,              //進化条件引数 123        0,              //進化条件引数
124        0,              //進化ポケモンナンバー 124        0,              //進化ポケモンナンバー
125        }, 125        },
126        {               // 126        {               //
127        SHINKA_NONE,                //進化条件 127        SHINKA_NONE,                //進化条件
128        0,              //進化条件引数 128        0,              //進化条件引数
129        0,              //進化ポケモンナンバー 129        0,              //進化ポケモンナンバー
130        }, 130        },
131        {               // 131        {               //
132        SHINKA_NONE,                //進化条件 132        SHINKA_NONE,                //進化条件
133        0,              //進化条件引数 133        0,              //進化条件引数
134        0,              //進化ポケモンナンバー 134        0,              //進化ポケモンナンバー
135        }, 135        },
136    }, 136    },
137    { 137    {
138        {               // 138        {               //
139        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件 139        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件
140        36,             //進化条件引数 140        36,             //進化条件引数
141        MONSNO_RIZAADON,                //進化ポケモンナンバー 141        MONSNO_RIZAADON,                //進化ポケモンナンバー
142        }, 142        },
143        {               // 143        {               //
144        SHINKA_NONE,                //進化条件 144        SHINKA_NONE,                //進化条件
145        0,              //進化条件引数 145        0,              //進化条件引数
146        0,              //進化ポケモンナンバー 146        0,              //進化ポケモンナンバー
147        }, 147        },
148        {               // 148        {               //
149        SHINKA_NONE,                //進化条件 149        SHINKA_NONE,                //進化条件
150        0,              //進化条件引数 150        0,              //進化条件引数
151        0,              //進化ポケモンナンバー 151        0,              //進化ポケモンナンバー
152        }, 152        },
153        {               // 153        {               //
154        SHINKA_NONE,                //進化条件 154        SHINKA_NONE,                //進化条件
155        0,              //進化条件引数 155        0,              //進化条件引数
156        0,              //進化ポケモンナンバー 156        0,              //進化ポケモンナンバー
157        }, 157        },
158        {               // 158        {               //
159        SHINKA_NONE,                //進化条件 159        SHINKA_NONE,                //進化条件
160        0,              //進化条件引数 160        0,              //進化条件引数
161        0,              //進化ポケモンナンバー 161        0,              //進化ポケモンナンバー
162        }, 162        },
163    }, 163    },
164    { 164    {
165        {               // 165        {               //
166        SHINKA_NONE,                //進化条件 166        SHINKA_NONE,                //進化条件
167        0,              //進化条件引数 167        0,              //進化条件引数
168        0,              //進化ポケモンナンバー 168        0,              //進化ポケモンナンバー
169        }, 169        },
170        {               // 170        {               //
171        SHINKA_NONE,                //進化条件 171        SHINKA_NONE,                //進化条件
172        0,              //進化条件引数 172        0,              //進化条件引数
173        0,              //進化ポケモンナンバー 173        0,              //進化ポケモンナンバー
174        }, 174        },
175        {               // 175        {               //
176        SHINKA_NONE,                //進化条件 176        SHINKA_NONE,                //進化条件
177        0,              //進化条件引数 177        0,              //進化条件引数
178        0,              //進化ポケモンナンバー 178        0,              //進化ポケモンナンバー
179        }, 179        },
180        {               // 180        {               //
181        SHINKA_NONE,                //進化条件 181        SHINKA_NONE,                //進化条件
182        0,              //進化条件引数 182        0,              //進化条件引数
183        0,              //進化ポケモンナンバー 183        0,              //進化ポケモンナンバー
184        }, 184        },
185        {               // 185        {               //
186        SHINKA_NONE,                //進化条件 186        SHINKA_NONE,                //進化条件
187        0,              //進化条件引数 187        0,              //進化条件引数
188        0,              //進化ポケモンナンバー 188        0,              //進化ポケモンナンバー
189        }, 189        },
190    }, 190    },
191    { 191    {
192        {               // 192        {               //
193        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件 193        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件
194        16,             //進化条件引数 194        16,             //進化条件引数
195        MONSNO_KAMEERU,             //進化ポケモンナンバー 195        MONSNO_KAMEERU,             //進化ポケモンナンバー
196        }, 196        },
197        {               // 197        {               //
198        SHINKA_NONE,                //進化条件 198        SHINKA_NONE,                //進化条件
199        0,              //進化条件引数 199        0,              //進化条件引数
200        0,              //進化ポケモンナンバー 200        0,              //進化ポケモンナンバー
201        }, 201        },
202        {               // 202        {               //
203        SHINKA_NONE,                //進化条件 203        SHINKA_NONE,                //進化条件
204        0,              //進化条件引数 204        0,              //進化条件引数
205        0,              //進化ポケモンナンバー 205        0,              //進化ポケモンナンバー
206        }, 206        },
207        {               // 207        {               //
208        SHINKA_NONE,                //進化条件 208        SHINKA_NONE,                //進化条件
209        0,              //進化条件引数 209        0,              //進化条件引数
210        0,              //進化ポケモンナンバー 210        0,              //進化ポケモンナンバー
211        }, 211        },
212        {               // 212        {               //
213        SHINKA_NONE,                //進化条件 213        SHINKA_NONE,                //進化条件
214        0,              //進化条件引数 214        0,              //進化条件引数
215        0,              //進化ポケモンナンバー 215        0,              //進化ポケモンナンバー
216        }, 216        },
217    }, 217    },
218    { 218    {
219        {               // 219        {               //
220        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件 220        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件
221        36,             //進化条件引数 221        36,             //進化条件引数
222        MONSNO_KAMEKKUSU,               //進化ポケモンナンバー 222        MONSNO_KAMEKKUSU,               //進化ポケモンナンバー
223        }, 223        },
224        {               // 224        {               //
225        SHINKA_NONE,                //進化条件 225        SHINKA_NONE,                //進化条件
226        0,              //進化条件引数 226        0,              //進化条件引数
227        0,              //進化ポケモンナンバー 227        0,              //進化ポケモンナンバー
228        }, 228        },
229        {               // 229        {               //
230        SHINKA_NONE,                //進化条件 230        SHINKA_NONE,                //進化条件
231        0,              //進化条件引数 231        0,              //進化条件引数
232        0,              //進化ポケモンナンバー 232        0,              //進化ポケモンナンバー
233        }, 233        },
234        {               // 234        {               //
235        SHINKA_NONE,                //進化条件 235        SHINKA_NONE,                //進化条件
236        0,              //進化条件引数 236        0,              //進化条件引数
237        0,              //進化ポケモンナンバー 237        0,              //進化ポケモンナンバー
238        }, 238        },
239        {               // 239        {               //
240        SHINKA_NONE,                //進化条件 240        SHINKA_NONE,                //進化条件
241        0,              //進化条件引数 241        0,              //進化条件引数
242        0,              //進化ポケモンナンバー 242        0,              //進化ポケモンナンバー
243        }, 243        },
244    }, 244    },
245    { 245    {
246        {               // 246        {               //
247        SHINKA_NONE,                //進化条件 247        SHINKA_NONE,                //進化条件
248        0,              //進化条件引数 248        0,              //進化条件引数
249        0,              //進化ポケモンナンバー 249        0,              //進化ポケモンナンバー
250        }, 250        },
251        {               // 251        {               //
252        SHINKA_NONE,                //進化条件 252        SHINKA_NONE,                //進化条件
253        0,              //進化条件引数 253        0,              //進化条件引数
254        0,              //進化ポケモンナンバー 254        0,              //進化ポケモンナンバー
255        }, 255        },
256        {               // 256        {               //
257        SHINKA_NONE,                //進化条件 257        SHINKA_NONE,                //進化条件
258        0,              //進化条件引数 258        0,              //進化条件引数
259        0,              //進化ポケモンナンバー 259        0,              //進化ポケモンナンバー
260        }, 260        },
261        {               // 261        {               //
262        SHINKA_NONE,                //進化条件 262        SHINKA_NONE,                //進化条件
263        0,              //進化条件引数 263        0,              //進化条件引数
264        0,              //進化ポケモンナンバー 264        0,              //進化ポケモンナンバー
265        }, 265        },
266        {               // 266        {               //
267        SHINKA_NONE,                //進化条件 267        SHINKA_NONE,                //進化条件
268        0,              //進化条件引数 268        0,              //進化条件引数
269        0,              //進化ポケモンナンバー 269        0,              //進化ポケモンナンバー
270        }, 270        },
271    }, 271    },
272    { 272    {
273        {               // 273        {               //
274        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件 274        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件
275        7,              //進化条件引数 275        7,              //進化条件引数
276        MONSNO_TORANSERU,               //進化ポケモンナンバー 276        MONSNO_TORANSERU,               //進化ポケモンナンバー
277        }, 277        },
278        {               // 278        {               //
279        SHINKA_NONE,                //進化条件 279        SHINKA_NONE,                //進化条件
280        0,              //進化条件引数 280        0,              //進化条件引数
281        0,              //進化ポケモンナンバー 281        0,              //進化ポケモンナンバー
282        }, 282        },
283        {               // 283        {               //
284        SHINKA_NONE,                //進化条件 284        SHINKA_NONE,                //進化条件
285        0,              //進化条件引数 285        0,              //進化条件引数
286        0,              //進化ポケモンナンバー 286        0,              //進化ポケモンナンバー
287        }, 287        },
288        {               // 288        {               //
289        SHINKA_NONE,                //進化条件 289        SHINKA_NONE,                //進化条件
290        0,              //進化条件引数 290        0,              //進化条件引数
291        0,              //進化ポケモンナンバー 291        0,              //進化ポケモンナンバー
292        }, 292        },
293        {               // 293        {               //
294        SHINKA_NONE,                //進化条件 294        SHINKA_NONE,                //進化条件
295        0,              //進化条件引数 295        0,              //進化条件引数
296        0,              //進化ポケモンナンバー 296        0,              //進化ポケモンナンバー
297        }, 297        },
298    }, 298    },
299    { 299    {
300        {               // 300        {               //
301        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件 301        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件
302        10,             //進化条件引数 302        10,             //進化条件引数
303        MONSNO_BATAHURII,               //進化ポケモンナンバー 303        MONSNO_BATAHURII,               //進化ポケモンナンバー
304        }, 304        },
305        {               // 305        {               //
306        SHINKA_NONE,                //進化条件 306        SHINKA_NONE,                //進化条件
307        0,              //進化条件引数 307        0,              //進化条件引数
308        0,              //進化ポケモンナンバー 308        0,              //進化ポケモンナンバー
309        }, 309        },
310        {               // 310        {               //
311        SHINKA_NONE,                //進化条件 311        SHINKA_NONE,                //進化条件
312        0,              //進化条件引数 312        0,              //進化条件引数
313        0,              //進化ポケモンナンバー 313        0,              //進化ポケモンナンバー
314        }, 314        },
315        {               // 315        {               //
316        SHINKA_NONE,                //進化条件 316        SHINKA_NONE,                //進化条件
317        0,              //進化条件引数 317        0,              //進化条件引数
318        0,              //進化ポケモンナンバー 318        0,              //進化ポケモンナンバー
319        }, 319        },
320        {               // 320        {               //
321        SHINKA_NONE,                //進化条件 321        SHINKA_NONE,                //進化条件
322        0,              //進化条件引数 322        0,              //進化条件引数
323        0,              //進化ポケモンナンバー 323        0,              //進化ポケモンナンバー
324        }, 324        },
325    }, 325    },
326    { 326    {
327        {               // 327        {               //
328        SHINKA_NONE,                //進化条件 328        SHINKA_NONE,                //進化条件
329        0,              //進化条件引数 329        0,              //進化条件引数
330        0,              //進化ポケモンナンバー 330        0,              //進化ポケモンナンバー
331        }, 331        },
332        {               // 332        {               //
333        SHINKA_NONE,                //進化条件 333        SHINKA_NONE,                //進化条件
334        0,              //進化条件引数 334        0,              //進化条件引数
335        0,              //進化ポケモンナンバー 335        0,              //進化ポケモンナンバー
336        }, 336        },
337        {               // 337        {               //
338        SHINKA_NONE,                //進化条件 338        SHINKA_NONE,                //進化条件
339        0,              //進化条件引数 339        0,              //進化条件引数
340        0,              //進化ポケモンナンバー 340        0,              //進化ポケモンナンバー
341        }, 341        },
342        {               // 342        {               //
343        SHINKA_NONE,                //進化条件 343        SHINKA_NONE,                //進化条件
344        0,              //進化条件引数 344        0,              //進化条件引数
345        0,              //進化ポケモンナンバー 345        0,              //進化ポケモンナンバー
346        }, 346        },
347        {               // 347        {               //
348        SHINKA_NONE,                //進化条件 348        SHINKA_NONE,                //進化条件
349        0,              //進化条件引数 349        0,              //進化条件引数
350        0,              //進化ポケモンナンバー 350        0,              //進化ポケモンナンバー
351        }, 351        },
352    }, 352    },
353    { 353    {
354        {               // 354        {               //
355        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件 355        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件
356        7,              //進化条件引数 356        7,              //進化条件引数
357        MONSNO_KOKUUN,              //進化ポケモンナンバー 357        MONSNO_KOKUUN,              //進化ポケモンナンバー
358        }, 358        },
359        {               // 359        {               //
360        SHINKA_NONE,                //進化条件 360        SHINKA_NONE,                //進化条件
361        0,              //進化条件引数 361        0,              //進化条件引数
362        0,              //進化ポケモンナンバー 362        0,              //進化ポケモンナンバー
363        }, 363        },
364        {               // 364        {               //
365        SHINKA_NONE,                //進化条件 365        SHINKA_NONE,                //進化条件
366        0,              //進化条件引数 366        0,              //進化条件引数
367        0,              //進化ポケモンナンバー 367        0,              //進化ポケモンナンバー
368        }, 368        },
369        {               // 369        {               //
370        SHINKA_NONE,                //進化条件 370        SHINKA_NONE,                //進化条件
371        0,              //進化条件引数 371        0,              //進化条件引数
372        0,              //進化ポケモンナンバー 372        0,              //進化ポケモンナンバー
373        }, 373        },
374        {               // 374        {               //
375        SHINKA_NONE,                //進化条件 375        SHINKA_NONE,                //進化条件
376        0,              //進化条件引数 376        0,              //進化条件引数
377        0,              //進化ポケモンナンバー 377        0,              //進化ポケモンナンバー
378        }, 378        },
379    }, 379    },
380    { 380    {
381        {               // 381        {               //
382        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件 382        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件
383        10,             //進化条件引数 383        10,             //進化条件引数
384        MONSNO_SUPIAA,              //進化ポケモンナンバー 384        MONSNO_SUPIAA,              //進化ポケモンナンバー
385        }, 385        },
386        {               // 386        {               //
387        SHINKA_NONE,                //進化条件 387        SHINKA_NONE,                //進化条件
388        0,              //進化条件引数 388        0,              //進化条件引数
389        0,              //進化ポケモンナンバー 389        0,              //進化ポケモンナンバー
390        }, 390        },
391        {               // 391        {               //
392        SHINKA_NONE,                //進化条件 392        SHINKA_NONE,                //進化条件
393        0,              //進化条件引数 393        0,              //進化条件引数
394        0,              //進化ポケモンナンバー 394        0,              //進化ポケモンナンバー
395        }, 395        },
396        {               // 396        {               //
397        SHINKA_NONE,                //進化条件 397        SHINKA_NONE,                //進化条件
398        0,              //進化条件引数 398        0,              //進化条件引数
399        0,              //進化ポケモンナンバー 399        0,              //進化ポケモンナンバー
400        }, 400        },
401        {               // 401        {               //
402        SHINKA_NONE,                //進化条件 402        SHINKA_NONE,                //進化条件
403        0,              //進化条件引数 403        0,              //進化条件引数
404        0,              //進化ポケモンナンバー 404        0,              //進化ポケモンナンバー
405        }, 405        },
406    }, 406    },
407    { 407    {
408        {               // 408        {               //
409        SHINKA_NONE,                //進化条件 409        SHINKA_NONE,                //進化条件
410        0,              //進化条件引数 410        0,              //進化条件引数
411        0,              //進化ポケモンナンバー 411        0,              //進化ポケモンナンバー
412        }, 412        },
413        {               // 413        {               //
414        SHINKA_NONE,                //進化条件 414        SHINKA_NONE,                //進化条件
415        0,              //進化条件引数 415        0,              //進化条件引数
416        0,              //進化ポケモンナンバー 416        0,              //進化ポケモンナンバー
417        }, 417        },
418        {               // 418        {               //
419        SHINKA_NONE,                //進化条件 419        SHINKA_NONE,                //進化条件
420        0,              //進化条件引数 420        0,              //進化条件引数
421        0,              //進化ポケモンナンバー 421        0,              //進化ポケモンナンバー
422        }, 422        },
423        {               // 423        {               //
424        SHINKA_NONE,                //進化条件 424        SHINKA_NONE,                //進化条件
425        0,              //進化条件引数 425        0,              //進化条件引数
426        0,              //進化ポケモンナンバー 426        0,              //進化ポケモンナンバー
427        }, 427        },
428        {               // 428        {               //
429        SHINKA_NONE,                //進化条件 429        SHINKA_NONE,                //進化条件
430        0,              //進化条件引数 430        0,              //進化条件引数
431        0,              //進化ポケモンナンバー 431        0,              //進化ポケモンナンバー
432        }, 432        },
433    }, 433    },
434    { 434    {
435        {               // 435        {               //
436        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件 436        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件
437        18,             //進化条件引数 437        18,             //進化条件引数
438        MONSNO_PIZYON,              //進化ポケモンナンバー 438        MONSNO_PIZYON,              //進化ポケモンナンバー
439        }, 439        },
440        {               // 440        {               //
441        SHINKA_NONE,                //進化条件 441        SHINKA_NONE,                //進化条件
442        0,              //進化条件引数 442        0,              //進化条件引数
443        0,              //進化ポケモンナンバー 443        0,              //進化ポケモンナンバー
444        }, 444        },
445        {               // 445        {               //
446        SHINKA_NONE,                //進化条件 446        SHINKA_NONE,                //進化条件
447        0,              //進化条件引数 447        0,              //進化条件引数
448        0,              //進化ポケモンナンバー 448        0,              //進化ポケモンナンバー
449        }, 449        },
450        {               // 450        {               //
451        SHINKA_NONE,                //進化条件 451        SHINKA_NONE,                //進化条件
452        0,              //進化条件引数 452        0,              //進化条件引数
453        0,              //進化ポケモンナンバー 453        0,              //進化ポケモンナンバー
454        }, 454        },
455        {               // 455        {               //
456        SHINKA_NONE,                //進化条件 456        SHINKA_NONE,                //進化条件
457        0,              //進化条件引数 457        0,              //進化条件引数
458        0,              //進化ポケモンナンバー 458        0,              //進化ポケモンナンバー
459        }, 459        },
460    }, 460    },
461    { 461    {
462        {               // 462        {               //
463        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件 463        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件
464        36,             //進化条件引数 464        36,             //進化条件引数
465        MONSNO_PIZYOTTO,                //進化ポケモンナンバー 465        MONSNO_PIZYOTTO,                //進化ポケモンナンバー
466        }, 466        },
467        {               // 467        {               //
468        SHINKA_NONE,                //進化条件 468        SHINKA_NONE,                //進化条件
469        0,              //進化条件引数 469        0,              //進化条件引数
470        0,              //進化ポケモンナンバー 470        0,              //進化ポケモンナンバー
471        }, 471        },
472        {               // 472        {               //
473        SHINKA_NONE,                //進化条件 473        SHINKA_NONE,                //進化条件
474        0,              //進化条件引数 474        0,              //進化条件引数
475        0,              //進化ポケモンナンバー 475        0,              //進化ポケモンナンバー
476        }, 476        },
477        {               // 477        {               //
478        SHINKA_NONE,                //進化条件 478        SHINKA_NONE,                //進化条件
479        0,              //進化条件引数 479        0,              //進化条件引数
480        0,              //進化ポケモンナンバー 480        0,              //進化ポケモンナンバー
481        }, 481        },
482        {               // 482        {               //
483        SHINKA_NONE,                //進化条件 483        SHINKA_NONE,                //進化条件
484        0,              //進化条件引数 484        0,              //進化条件引数
485        0,              //進化ポケモンナンバー 485        0,              //進化ポケモンナンバー
486        }, 486        },
487    }, 487    },
488    { 488    {
489        {               // 489        {               //
490        SHINKA_NONE,                //進化条件 490        SHINKA_NONE,                //進化条件
491        0,              //進化条件引数 491        0,              //進化条件引数
492        0,              //進化ポケモンナンバー 492        0,              //進化ポケモンナンバー
493        }, 493        },
494        {               // 494        {               //
495        SHINKA_NONE,                //進化条件 495        SHINKA_NONE,                //進化条件
496        0,              //進化条件引数 496        0,              //進化条件引数
497        0,              //進化ポケモンナンバー 497        0,              //進化ポケモンナンバー
498        }, 498        },
499        {               // 499        {               //
500        SHINKA_NONE,                //進化条件 500        SHINKA_NONE,                //進化条件
501        0,              //進化条件引数 501        0,              //進化条件引数
502        0,              //進化ポケモンナンバー 502        0,              //進化ポケモンナンバー
503        }, 503        },
504        {               // 504        {               //
505        SHINKA_NONE,                //進化条件 505        SHINKA_NONE,                //進化条件
506        0,              //進化条件引数 506        0,              //進化条件引数
507        0,              //進化ポケモンナンバー 507        0,              //進化ポケモンナンバー
508        }, 508        },
509        {               // 509        {               //
510        SHINKA_NONE,                //進化条件 510        SHINKA_NONE,                //進化条件
511        0,              //進化条件引数 511        0,              //進化条件引数
512        0,              //進化ポケモンナンバー 512        0,              //進化ポケモンナンバー
513        }, 513        },
514    }, 514    },
515    { 515    {
516        {               // 516        {               //
517        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件 517        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件
518        20,             //進化条件引数 518        20,             //進化条件引数
519        MONSNO_RATTA,               //進化ポケモンナンバー 519        MONSNO_RATTA,               //進化ポケモンナンバー
520        }, 520        },
521        {               // 521        {               //
522        SHINKA_NONE,                //進化条件 522        SHINKA_NONE,                //進化条件
523        0,              //進化条件引数 523        0,              //進化条件引数
524        0,              //進化ポケモンナンバー 524        0,              //進化ポケモンナンバー
525        }, 525        },
526        {               // 526        {               //
527        SHINKA_NONE,                //進化条件 527        SHINKA_NONE,                //進化条件
528        0,              //進化条件引数 528        0,              //進化条件引数
529        0,              //進化ポケモンナンバー 529        0,              //進化ポケモンナンバー
530        }, 530        },
531        {               // 531        {               //
532        SHINKA_NONE,                //進化条件 532        SHINKA_NONE,                //進化条件
533        0,              //進化条件引数 533        0,              //進化条件引数
534        0,              //進化ポケモンナンバー 534        0,              //進化ポケモンナンバー
535        }, 535        },
536        {               // 536        {               //
537        SHINKA_NONE,                //進化条件 537        SHINKA_NONE,                //進化条件
538        0,              //進化条件引数 538        0,              //進化条件引数
539        0,              //進化ポケモンナンバー 539        0,              //進化ポケモンナンバー
540        }, 540        },
541    }, 541    },
542    { 542    {
543        {               // 543        {               //
544        SHINKA_NONE,                //進化条件 544        SHINKA_NONE,                //進化条件
545        0,              //進化条件引数 545        0,              //進化条件引数
546        0,              //進化ポケモンナンバー 546        0,              //進化ポケモンナンバー
547        }, 547        },
548        {               // 548        {               //
549        SHINKA_NONE,                //進化条件 549        SHINKA_NONE,                //進化条件
550        0,              //進化条件引数 550        0,              //進化条件引数
551        0,              //進化ポケモンナンバー 551        0,              //進化ポケモンナンバー
552        }, 552        },
553        {               // 553        {               //
554        SHINKA_NONE,                //進化条件 554        SHINKA_NONE,                //進化条件
555        0,              //進化条件引数 555        0,              //進化条件引数
556        0,              //進化ポケモンナンバー 556        0,              //進化ポケモンナンバー
557        }, 557        },
558        {               // 558        {               //
559        SHINKA_NONE,                //進化条件 559        SHINKA_NONE,                //進化条件
560        0,              //進化条件引数 560        0,              //進化条件引数
561        0,              //進化ポケモンナンバー 561        0,              //進化ポケモンナンバー
562        }, 562        },
563        {               // 563        {               //
564        SHINKA_NONE,                //進化条件 564        SHINKA_NONE,                //進化条件
565        0,              //進化条件引数 565        0,              //進化条件引数
566        0,              //進化ポケモンナンバー 566        0,              //進化ポケモンナンバー
567        }, 567        },
568    }, 568    },
569    { 569    {
570        {               // 570        {               //
571        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件 571        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件
572        20,             //進化条件引数 572        20,             //進化条件引数
573        MONSNO_ONIDORIRU,               //進化ポケモンナンバー 573        MONSNO_ONIDORIRU,               //進化ポケモンナンバー
574        }, 574        },
575        {               // 575        {               //
576        SHINKA_NONE,                //進化条件 576        SHINKA_NONE,                //進化条件
577        0,              //進化条件引数 577        0,              //進化条件引数
578        0,              //進化ポケモンナンバー 578        0,              //進化ポケモンナンバー
579        }, 579        },
580        {               // 580        {               //
581        SHINKA_NONE,                //進化条件 581        SHINKA_NONE,                //進化条件
582        0,              //進化条件引数 582        0,              //進化条件引数
583        0,              //進化ポケモンナンバー 583        0,              //進化ポケモンナンバー
584        }, 584        },
585        {               // 585        {               //
586        SHINKA_NONE,                //進化条件 586        SHINKA_NONE,                //進化条件
587        0,              //進化条件引数 587        0,              //進化条件引数
588        0,              //進化ポケモンナンバー 588        0,              //進化ポケモンナンバー
589        }, 589        },
590        {               // 590        {               //
591        SHINKA_NONE,                //進化条件 591        SHINKA_NONE,                //進化条件
592        0,              //進化条件引数 592        0,              //進化条件引数
593        0,              //進化ポケモンナンバー 593        0,              //進化ポケモンナンバー
594        }, 594        },
595    }, 595    },
596    { 596    {
597        {               // 597        {               //
598        SHINKA_NONE,                //進化条件 598        SHINKA_NONE,                //進化条件
599        0,              //進化条件引数 599        0,              //進化条件引数
600        0,              //進化ポケモンナンバー 600        0,              //進化ポケモンナンバー
601        }, 601        },
602        {               // 602        {               //
603        SHINKA_NONE,                //進化条件 603        SHINKA_NONE,                //進化条件
604        0,              //進化条件引数 604        0,              //進化条件引数
605        0,              //進化ポケモンナンバー 605        0,              //進化ポケモンナンバー
606        }, 606        },
607        {               // 607        {               //
608        SHINKA_NONE,                //進化条件 608        SHINKA_NONE,                //進化条件
609        0,              //進化条件引数 609        0,              //進化条件引数
610        0,              //進化ポケモンナンバー 610        0,              //進化ポケモンナンバー
611        }, 611        },
612        {               // 612        {               //
613        SHINKA_NONE,                //進化条件 613        SHINKA_NONE,                //進化条件
614        0,              //進化条件引数 614        0,              //進化条件引数
615        0,              //進化ポケモンナンバー 615        0,              //進化ポケモンナンバー
616        }, 616        },
617        {               // 617        {               //
618        SHINKA_NONE,                //進化条件 618        SHINKA_NONE,                //進化条件
619        0,              //進化条件引数 619        0,              //進化条件引数
620        0,              //進化ポケモンナンバー 620        0,              //進化ポケモンナンバー
621        }, 621        },
622    }, 622    },
623    { 623    {
624        {               // 624        {               //
625        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件 625        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件
626        22,             //進化条件引数 626        22,             //進化条件引数
627        MONSNO_AABOKKU,             //進化ポケモンナンバー 627        MONSNO_AABOKKU,             //進化ポケモンナンバー
628        }, 628        },
629        {               // 629        {               //
630        SHINKA_NONE,                //進化条件 630        SHINKA_NONE,                //進化条件
631        0,              //進化条件引数 631        0,              //進化条件引数
632        0,              //進化ポケモンナンバー 632        0,              //進化ポケモンナンバー
633        }, 633        },
634        {               // 634        {               //
635        SHINKA_NONE,                //進化条件 635        SHINKA_NONE,                //進化条件
636        0,              //進化条件引数 636        0,              //進化条件引数
637        0,              //進化ポケモンナンバー 637        0,              //進化ポケモンナンバー
638        }, 638        },
639        {               // 639        {               //
640        SHINKA_NONE,                //進化条件 640        SHINKA_NONE,                //進化条件
641        0,              //進化条件引数 641        0,              //進化条件引数
642        0,              //進化ポケモンナンバー 642        0,              //進化ポケモンナンバー
643        }, 643        },
644        {               // 644        {               //
645        SHINKA_NONE,                //進化条件 645        SHINKA_NONE,                //進化条件
646        0,              //進化条件引数 646        0,              //進化条件引数
647        0,              //進化ポケモンナンバー 647        0,              //進化ポケモンナンバー
648        }, 648        },
649    }, 649    },
650    { 650    {
651        {               // 651        {               //
652        SHINKA_NONE,                //進化条件 652        SHINKA_NONE,                //進化条件
653        0,              //進化条件引数 653        0,              //進化条件引数
654        0,              //進化ポケモンナンバー 654        0,              //進化ポケモンナンバー
655        }, 655        },
656        {               // 656        {               //
657        SHINKA_NONE,                //進化条件 657        SHINKA_NONE,                //進化条件
658        0,              //進化条件引数 658        0,              //進化条件引数
659        0,              //進化ポケモンナンバー 659        0,              //進化ポケモンナンバー
660        }, 660        },
661        {               // 661        {               //
662        SHINKA_NONE,                //進化条件 662        SHINKA_NONE,                //進化条件
663        0,              //進化条件引数 663        0,              //進化条件引数
664        0,              //進化ポケモンナンバー 664        0,              //進化ポケモンナンバー
665        }, 665        },
666        {               // 666        {               //
667        SHINKA_NONE,                //進化条件 667        SHINKA_NONE,                //進化条件
668        0,              //進化条件引数 668        0,              //進化条件引数
669        0,              //進化ポケモンナンバー 669        0,              //進化ポケモンナンバー
670        }, 670        },
671        {               // 671        {               //
672        SHINKA_NONE,                //進化条件 672        SHINKA_NONE,                //進化条件
673        0,              //進化条件引数 673        0,              //進化条件引数
674        0,              //進化ポケモンナンバー 674        0,              //進化ポケモンナンバー
675        }, 675        },
676    }, 676    },
677    { 677    {
678        {               // 678        {               //
679        SHINKA_ITEM,                //進化条件 679        SHINKA_ITEM,                //進化条件
680        ITEM_KAMINARINOISI,             //進化条件引数 680        ITEM_KAMINARINOISI,             //進化条件引数
681        MONSNO_RAITYUU,             //進化ポケモンナンバー 681        MONSNO_RAITYUU,             //進化ポケモンナンバー
682        }, 682        },
683        {               // 683        {               //
684        SHINKA_NONE,                //進化条件 684        SHINKA_NONE,                //進化条件
685        0,              //進化条件引数 685        0,              //進化条件引数
686        0,              //進化ポケモンナンバー 686        0,              //進化ポケモンナンバー
687        }, 687        },
688        {               // 688        {               //
689        SHINKA_NONE,                //進化条件 689        SHINKA_NONE,                //進化条件
690        0,              //進化条件引数 690        0,              //進化条件引数
691        0,              //進化ポケモンナンバー 691        0,              //進化ポケモンナンバー
692        }, 692        },
693        {               // 693        {               //
694        SHINKA_NONE,                //進化条件 694        SHINKA_NONE,                //進化条件
695        0,              //進化条件引数 695        0,              //進化条件引数
696        0,              //進化ポケモンナンバー 696        0,              //進化ポケモンナンバー
697        }, 697        },
698        {               // 698        {               //
699        SHINKA_NONE,                //進化条件 699        SHINKA_NONE,                //進化条件
700        0,              //進化条件引数 700        0,              //進化条件引数
701        0,              //進化ポケモンナンバー 701        0,              //進化ポケモンナンバー
702        }, 702        },
703    }, 703    },
704    { 704    {
705        {               // 705        {               //
706        SHINKA_NONE,                //進化条件 706        SHINKA_NONE,                //進化条件
707        0,              //進化条件引数 707        0,              //進化条件引数
708        0,              //進化ポケモンナンバー 708        0,              //進化ポケモンナンバー
709        }, 709        },
710        {               // 710        {               //
711        SHINKA_NONE,                //進化条件 711        SHINKA_NONE,                //進化条件
712        0,              //進化条件引数 712        0,              //進化条件引数
713        0,              //進化ポケモンナンバー 713        0,              //進化ポケモンナンバー
714        }, 714        },
715        {               // 715        {               //
716        SHINKA_NONE,                //進化条件 716        SHINKA_NONE,                //進化条件
717        0,              //進化条件引数 717        0,              //進化条件引数
718        0,              //進化ポケモンナンバー 718        0,              //進化ポケモンナンバー
719        }, 719        },
720        {               // 720        {               //
721        SHINKA_NONE,                //進化条件 721        SHINKA_NONE,                //進化条件
722        0,              //進化条件引数 722        0,              //進化条件引数
723        0,              //進化ポケモンナンバー 723        0,              //進化ポケモンナンバー
724        }, 724        },
725        {               // 725        {               //
726        SHINKA_NONE,                //進化条件 726        SHINKA_NONE,                //進化条件
727        0,              //進化条件引数 727        0,              //進化条件引数
728        0,              //進化ポケモンナンバー 728        0,              //進化ポケモンナンバー
729        }, 729        },
730    }, 730    },
731    { 731    {
732        {               // 732        {               //
733        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件 733        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件
734        22,             //進化条件引数 734        22,             //進化条件引数
735        MONSNO_SANDOPAN,                //進化ポケモンナンバー 735        MONSNO_SANDOPAN,                //進化ポケモンナンバー
736        }, 736        },
737        {               // 737        {               //
738        SHINKA_NONE,                //進化条件 738        SHINKA_NONE,                //進化条件
739        0,              //進化条件引数 739        0,              //進化条件引数
740        0,              //進化ポケモンナンバー 740        0,              //進化ポケモンナンバー
741        }, 741        },
742        {               // 742        {               //
743        SHINKA_NONE,                //進化条件 743        SHINKA_NONE,                //進化条件
744        0,              //進化条件引数 744        0,              //進化条件引数
745        0,              //進化ポケモンナンバー 745        0,              //進化ポケモンナンバー
746        }, 746        },
747        {               // 747        {               //
748        SHINKA_NONE,                //進化条件 748        SHINKA_NONE,                //進化条件
749        0,              //進化条件引数 749        0,              //進化条件引数
750        0,              //進化ポケモンナンバー 750        0,              //進化ポケモンナンバー
751        }, 751        },
752        {               // 752        {               //
753        SHINKA_NONE,                //進化条件 753        SHINKA_NONE,                //進化条件
754        0,              //進化条件引数 754        0,              //進化条件引数
755        0,              //進化ポケモンナンバー 755        0,              //進化ポケモンナンバー
756        }, 756        },
757    }, 757    },
758    { 758    {
759        {               // 759        {               //
760        SHINKA_NONE,                //進化条件 760        SHINKA_NONE,                //進化条件
761        0,              //進化条件引数 761        0,              //進化条件引数
762        0,              //進化ポケモンナンバー 762        0,              //進化ポケモンナンバー
763        }, 763        },
764        {               // 764        {               //
765        SHINKA_NONE,                //進化条件 765        SHINKA_NONE,                //進化条件
766        0,              //進化条件引数 766        0,              //進化条件引数
767        0,              //進化ポケモンナンバー 767        0,              //進化ポケモンナンバー
768        }, 768        },
769        {               // 769        {               //
770        SHINKA_NONE,                //進化条件 770        SHINKA_NONE,                //進化条件
771        0,              //進化条件引数 771        0,              //進化条件引数
772        0,              //進化ポケモンナンバー 772        0,              //進化ポケモンナンバー
773        }, 773        },
774        {               // 774        {               //
775        SHINKA_NONE,                //進化条件 775        SHINKA_NONE,                //進化条件
776        0,              //進化条件引数 776        0,              //進化条件引数
777        0,              //進化ポケモンナンバー 777        0,              //進化ポケモンナンバー
778        }, 778        },
779        {               // 779        {               //
780        SHINKA_NONE,                //進化条件 780        SHINKA_NONE,                //進化条件
781        0,              //進化条件引数 781        0,              //進化条件引数
782        0,              //進化ポケモンナンバー 782        0,              //進化ポケモンナンバー
783        }, 783        },
784    }, 784    },
785    { 785    {
786        {               // 786        {               //
787        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件 787        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件
788        16,             //進化条件引数 788        16,             //進化条件引数
789        MONSNO_NIDORIINA,               //進化ポケモンナンバー 789        MONSNO_NIDORIINA,               //進化ポケモンナンバー
790        }, 790        },
791        {               // 791        {               //
792        SHINKA_NONE,                //進化条件 792        SHINKA_NONE,                //進化条件
793        0,              //進化条件引数 793        0,              //進化条件引数
794        0,              //進化ポケモンナンバー 794        0,              //進化ポケモンナンバー
795        }, 795        },
796        {               // 796        {               //
797        SHINKA_NONE,                //進化条件 797        SHINKA_NONE,                //進化条件
798        0,              //進化条件引数 798        0,              //進化条件引数
799        0,              //進化ポケモンナンバー 799        0,              //進化ポケモンナンバー
800        }, 800        },
801        {               // 801        {               //
802        SHINKA_NONE,                //進化条件 802        SHINKA_NONE,                //進化条件
803        0,              //進化条件引数 803        0,              //進化条件引数
804        0,              //進化ポケモンナンバー 804        0,              //進化ポケモンナンバー
805        }, 805        },
806        {               // 806        {               //
807        SHINKA_NONE,                //進化条件 807        SHINKA_NONE,                //進化条件
808        0,              //進化条件引数 808        0,              //進化条件引数
809        0,              //進化ポケモンナンバー 809        0,              //進化ポケモンナンバー
810        }, 810        },
811    }, 811    },
812    { 812    {
813        {               // 813        {               //
814        SHINKA_ITEM,                //進化条件 814        SHINKA_ITEM,                //進化条件
815        ITEM_TUKINOISI,             //進化条件引数 815        ITEM_TUKINOISI,             //進化条件引数
816        MONSNO_NIDOKUIN,                //進化ポケモンナンバー 816        MONSNO_NIDOKUIN,                //進化ポケモンナンバー
817        }, 817        },
818        {               // 818        {               //
819        SHINKA_NONE,                //進化条件 819        SHINKA_NONE,                //進化条件
820        0,              //進化条件引数 820        0,              //進化条件引数
821        0,              //進化ポケモンナンバー 821        0,              //進化ポケモンナンバー
822        }, 822        },
823        {               // 823        {               //
824        SHINKA_NONE,                //進化条件 824        SHINKA_NONE,                //進化条件
825        0,              //進化条件引数 825        0,              //進化条件引数
826        0,              //進化ポケモンナンバー 826        0,              //進化ポケモンナンバー
827        }, 827        },
828        {               // 828        {               //
829        SHINKA_NONE,                //進化条件 829        SHINKA_NONE,                //進化条件
830        0,              //進化条件引数 830        0,              //進化条件引数
831        0,              //進化ポケモンナンバー 831        0,              //進化ポケモンナンバー
832        }, 832        },
833        {               // 833        {               //
834        SHINKA_NONE,                //進化条件 834        SHINKA_NONE,                //進化条件
835        0,              //進化条件引数 835        0,              //進化条件引数
836        0,              //進化ポケモンナンバー 836        0,              //進化ポケモンナンバー
837        }, 837        },
838    }, 838    },
839    { 839    {
840        {               // 840        {               //
841        SHINKA_NONE,                //進化条件 841        SHINKA_NONE,                //進化条件
842        0,              //進化条件引数 842        0,              //進化条件引数
843        0,              //進化ポケモンナンバー 843        0,              //進化ポケモンナンバー
844        }, 844        },
845        {               // 845        {               //
846        SHINKA_NONE,                //進化条件 846        SHINKA_NONE,                //進化条件
847        0,              //進化条件引数 847        0,              //進化条件引数
848        0,              //進化ポケモンナンバー 848        0,              //進化ポケモンナンバー
849        }, 849        },
850        {               // 850        {               //
851        SHINKA_NONE,                //進化条件 851        SHINKA_NONE,                //進化条件
852        0,              //進化条件引数 852        0,              //進化条件引数
853        0,              //進化ポケモンナンバー 853        0,              //進化ポケモンナンバー
854        }, 854        },
855        {               // 855        {               //
856        SHINKA_NONE,                //進化条件 856        SHINKA_NONE,                //進化条件
857        0,              //進化条件引数 857        0,              //進化条件引数
858        0,              //進化ポケモンナンバー 858        0,              //進化ポケモンナンバー
859        }, 859        },
860        {               // 860        {               //
861        SHINKA_NONE,                //進化条件 861        SHINKA_NONE,                //進化条件
862        0,              //進化条件引数 862        0,              //進化条件引数
863        0,              //進化ポケモンナンバー 863        0,              //進化ポケモンナンバー
864        }, 864        },
865    }, 865    },
866    { 866    {
867        {               // 867        {               //
868        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件 868        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件
869        16,             //進化条件引数 869        16,             //進化条件引数
870        MONSNO_NIDORIINO,               //進化ポケモンナンバー 870        MONSNO_NIDORIINO,               //進化ポケモンナンバー
871        }, 871        },
872        {               // 872        {               //
873        SHINKA_NONE,                //進化条件 873        SHINKA_NONE,                //進化条件
874        0,              //進化条件引数 874        0,              //進化条件引数
875        0,              //進化ポケモンナンバー 875        0,              //進化ポケモンナンバー
876        }, 876        },
877        {               // 877        {               //
878        SHINKA_NONE,                //進化条件 878        SHINKA_NONE,                //進化条件
879        0,              //進化条件引数 879        0,              //進化条件引数
880        0,              //進化ポケモンナンバー 880        0,              //進化ポケモンナンバー
881        }, 881        },
882        {               // 882        {               //
883        SHINKA_NONE,                //進化条件 883        SHINKA_NONE,                //進化条件
884        0,              //進化条件引数 884        0,              //進化条件引数
885        0,              //進化ポケモンナンバー 885        0,              //進化ポケモンナンバー
886        }, 886        },
887        {               // 887        {               //
888        SHINKA_NONE,                //進化条件 888        SHINKA_NONE,                //進化条件
889        0,              //進化条件引数 889        0,              //進化条件引数
890        0,              //進化ポケモンナンバー 890        0,              //進化ポケモンナンバー
891        }, 891        },
892    }, 892    },
893    { 893    {
894        {               // 894        {               //
895        SHINKA_ITEM,                //進化条件 895        SHINKA_ITEM,                //進化条件
896        ITEM_TUKINOISI,             //進化条件引数 896        ITEM_TUKINOISI,             //進化条件引数
897        MONSNO_NIDOKINGU,               //進化ポケモンナンバー 897        MONSNO_NIDOKINGU,               //進化ポケモンナンバー
898        }, 898        },
899        {               // 899        {               //
900        SHINKA_NONE,                //進化条件 900        SHINKA_NONE,                //進化条件
901        0,              //進化条件引数 901        0,              //進化条件引数
902        0,              //進化ポケモンナンバー 902        0,              //進化ポケモンナンバー
903        }, 903        },
904        {               // 904        {               //
905        SHINKA_NONE,                //進化条件 905        SHINKA_NONE,                //進化条件
906        0,              //進化条件引数 906        0,              //進化条件引数
907        0,              //進化ポケモンナンバー 907        0,              //進化ポケモンナンバー
908        }, 908        },
909        {               // 909        {               //
910        SHINKA_NONE,                //進化条件 910        SHINKA_NONE,                //進化条件
911        0,              //進化条件引数 911        0,              //進化条件引数
912        0,              //進化ポケモンナンバー 912        0,              //進化ポケモンナンバー
913        }, 913        },
914        {               // 914        {               //
915        SHINKA_NONE,                //進化条件 915        SHINKA_NONE,                //進化条件
916        0,              //進化条件引数 916        0,              //進化条件引数
917        0,              //進化ポケモンナンバー 917        0,              //進化ポケモンナンバー
918        }, 918        },
919    }, 919    },
920    { 920    {
921        {               // 921        {               //
922        SHINKA_NONE,                //進化条件 922        SHINKA_NONE,                //進化条件
923        0,              //進化条件引数 923        0,              //進化条件引数
924        0,              //進化ポケモンナンバー 924        0,              //進化ポケモンナンバー
925        }, 925        },
926        {               // 926        {               //
927        SHINKA_NONE,                //進化条件 927        SHINKA_NONE,                //進化条件
928        0,              //進化条件引数 928        0,              //進化条件引数
929        0,              //進化ポケモンナンバー 929        0,              //進化ポケモンナンバー
930        }, 930        },
931        {               // 931        {               //
932        SHINKA_NONE,                //進化条件 932        SHINKA_NONE,                //進化条件
933        0,              //進化条件引数 933        0,              //進化条件引数
934        0,              //進化ポケモンナンバー 934        0,              //進化ポケモンナンバー
935        }, 935        },
936        {               // 936        {               //
937        SHINKA_NONE,                //進化条件 937        SHINKA_NONE,                //進化条件
938        0,              //進化条件引数 938        0,              //進化条件引数
939        0,              //進化ポケモンナンバー 939        0,              //進化ポケモンナンバー
940        }, 940        },
941        {               // 941        {               //
942        SHINKA_NONE,                //進化条件 942        SHINKA_NONE,                //進化条件
943        0,              //進化条件引数 943        0,              //進化条件引数
944        0,              //進化ポケモンナンバー 944        0,              //進化ポケモンナンバー
945        }, 945        },
946    }, 946    },
947    { 947    {
948        {               // 948        {               //
949        SHINKA_ITEM,                //進化条件 949        SHINKA_ITEM,                //進化条件
950        ITEM_TUKINOISI,             //進化条件引数 950        ITEM_TUKINOISI,             //進化条件引数
951        MONSNO_PIKUSII,             //進化ポケモンナンバー 951        MONSNO_PIKUSII,             //進化ポケモンナンバー
952        }, 952        },
953        {               // 953        {               //
954        SHINKA_NONE,                //進化条件 954        SHINKA_NONE,                //進化条件
955        0,              //進化条件引数 955        0,              //進化条件引数
956        0,              //進化ポケモンナンバー 956        0,              //進化ポケモンナンバー
957        }, 957        },
958        {               // 958        {               //
959        SHINKA_NONE,                //進化条件 959        SHINKA_NONE,                //進化条件
960        0,              //進化条件引数 960        0,              //進化条件引数
961        0,              //進化ポケモンナンバー 961        0,              //進化ポケモンナンバー
962        }, 962        },
963        {               // 963        {               //
964        SHINKA_NONE,                //進化条件 964        SHINKA_NONE,                //進化条件
965        0,              //進化条件引数 965        0,              //進化条件引数
966        0,              //進化ポケモンナンバー 966        0,              //進化ポケモンナンバー
967        }, 967        },
968        {               // 968        {               //
969        SHINKA_NONE,                //進化条件 969        SHINKA_NONE,                //進化条件
970        0,              //進化条件引数 970        0,              //進化条件引数
971        0,              //進化ポケモンナンバー 971        0,              //進化ポケモンナンバー
972        }, 972        },
973    }, 973    },
974    { 974    {
975        {               // 975        {               //
976        SHINKA_NONE,                //進化条件 976        SHINKA_NONE,                //進化条件
977        0,              //進化条件引数 977        0,              //進化条件引数
978        0,              //進化ポケモンナンバー 978        0,              //進化ポケモンナンバー
979        }, 979        },
980        {               // 980        {               //
981        SHINKA_NONE,                //進化条件 981        SHINKA_NONE,                //進化条件
982        0,              //進化条件引数 982        0,              //進化条件引数
983        0,              //進化ポケモンナンバー 983        0,              //進化ポケモンナンバー
984        }, 984        },
985        {               // 985        {               //
986        SHINKA_NONE,                //進化条件 986        SHINKA_NONE,                //進化条件
987        0,              //進化条件引数 987        0,              //進化条件引数
988        0,              //進化ポケモンナンバー 988        0,              //進化ポケモンナンバー
989        }, 989        },
990        {               // 990        {               //
991        SHINKA_NONE,                //進化条件 991        SHINKA_NONE,                //進化条件
992        0,              //進化条件引数 992        0,              //進化条件引数
993        0,              //進化ポケモンナンバー 993        0,              //進化ポケモンナンバー
994        }, 994        },
995        {               // 995        {               //
996        SHINKA_NONE,                //進化条件 996        SHINKA_NONE,                //進化条件
997        0,              //進化条件引数 997        0,              //進化条件引数
998        0,              //進化ポケモンナンバー 998        0,              //進化ポケモンナンバー
999        }, 999        },
1000    }, 1000    },
1001    { 1001    {
1002        {               // 1002        {               //
1003        SHINKA_ITEM,                //進化条件 1003        SHINKA_ITEM,                //進化条件
1004        ITEM_HONOONOISI,                //進化条件引数 1004        ITEM_HONOONOISI,                //進化条件引数
1005        MONSNO_KYUUKON,             //進化ポケモンナンバー 1005        MONSNO_KYUUKON,             //進化ポケモンナンバー
1006        }, 1006        },
1007        {               // 1007        {               //
1008        SHINKA_NONE,                //進化条件 1008        SHINKA_NONE,                //進化条件
1009        0,              //進化条件引数 1009        0,              //進化条件引数
1010        0,              //進化ポケモンナンバー 1010        0,              //進化ポケモンナンバー
1011        }, 1011        },
1012        {               // 1012        {               //
1013        SHINKA_NONE,                //進化条件 1013        SHINKA_NONE,                //進化条件
1014        0,              //進化条件引数 1014        0,              //進化条件引数
1015        0,              //進化ポケモンナンバー 1015        0,              //進化ポケモンナンバー
1016        }, 1016        },
1017        {               // 1017        {               //
1018        SHINKA_NONE,                //進化条件 1018        SHINKA_NONE,                //進化条件
1019        0,              //進化条件引数 1019        0,              //進化条件引数
1020        0,              //進化ポケモンナンバー 1020        0,              //進化ポケモンナンバー
1021        }, 1021        },
1022        {               // 1022        {               //
1023        SHINKA_NONE,                //進化条件 1023        SHINKA_NONE,                //進化条件
1024        0,              //進化条件引数 1024        0,              //進化条件引数
1025        0,              //進化ポケモンナンバー 1025        0,              //進化ポケモンナンバー
1026        }, 1026        },
1027    }, 1027    },
1028    { 1028    {
1029        {               // 1029        {               //
1030        SHINKA_NONE,                //進化条件 1030        SHINKA_NONE,                //進化条件
1031        0,              //進化条件引数 1031        0,              //進化条件引数
1032        0,              //進化ポケモンナンバー 1032        0,              //進化ポケモンナンバー
1033        }, 1033        },
1034        {               // 1034        {               //
1035        SHINKA_NONE,                //進化条件 1035        SHINKA_NONE,                //進化条件
1036        0,              //進化条件引数 1036        0,              //進化条件引数
1037        0,              //進化ポケモンナンバー 1037        0,              //進化ポケモンナンバー
1038        }, 1038        },
1039        {               // 1039        {               //
1040        SHINKA_NONE,                //進化条件 1040        SHINKA_NONE,                //進化条件
1041        0,              //進化条件引数 1041        0,              //進化条件引数
1042        0,              //進化ポケモンナンバー 1042        0,              //進化ポケモンナンバー
1043        }, 1043        },
1044        {               // 1044        {               //
1045        SHINKA_NONE,                //進化条件 1045        SHINKA_NONE,                //進化条件
1046        0,              //進化条件引数 1046        0,              //進化条件引数
1047        0,              //進化ポケモンナンバー 1047        0,              //進化ポケモンナンバー
1048        }, 1048        },
1049        {               // 1049        {               //
1050        SHINKA_NONE,                //進化条件 1050        SHINKA_NONE,                //進化条件
1051        0,              //進化条件引数 1051        0,              //進化条件引数
1052        0,              //進化ポケモンナンバー 1052        0,              //進化ポケモンナンバー
1053        }, 1053        },
1054    }, 1054    },
1055    { 1055    {
1056        {               // 1056        {               //
1057        SHINKA_ITEM,                //進化条件 1057        SHINKA_ITEM,                //進化条件
1058        ITEM_TUKINOISI,             //進化条件引数 1058        ITEM_TUKINOISI,             //進化条件引数
1059        MONSNO_PUKURIN,             //進化ポケモンナンバー 1059        MONSNO_PUKURIN,             //進化ポケモンナンバー
1060        }, 1060        },
1061        {               // 1061        {               //
1062        SHINKA_NONE,                //進化条件 1062        SHINKA_NONE,                //進化条件
1063        0,              //進化条件引数 1063        0,              //進化条件引数
1064        0,              //進化ポケモンナンバー 1064        0,              //進化ポケモンナンバー
1065        }, 1065        },
1066        {               // 1066        {               //
1067        SHINKA_NONE,                //進化条件 1067        SHINKA_NONE,                //進化条件
1068        0,              //進化条件引数 1068        0,              //進化条件引数
1069        0,              //進化ポケモンナンバー 1069        0,              //進化ポケモンナンバー
1070        }, 1070        },
1071        {               // 1071        {               //
1072        SHINKA_NONE,                //進化条件 1072        SHINKA_NONE,                //進化条件
1073        0,              //進化条件引数 1073        0,              //進化条件引数
1074        0,              //進化ポケモンナンバー 1074        0,              //進化ポケモンナンバー
1075        }, 1075        },
1076        {               // 1076        {               //
1077        SHINKA_NONE,                //進化条件 1077        SHINKA_NONE,                //進化条件
1078        0,              //進化条件引数 1078        0,              //進化条件引数
1079        0,              //進化ポケモンナンバー 1079        0,              //進化ポケモンナンバー
1080        }, 1080        },
1081    }, 1081    },
1082    { 1082    {
1083        {               // 1083        {               //
1084        SHINKA_NONE,                //進化条件 1084        SHINKA_NONE,                //進化条件
1085        0,              //進化条件引数 1085        0,              //進化条件引数
1086        0,              //進化ポケモンナンバー 1086        0,              //進化ポケモンナンバー
1087        }, 1087        },
1088        {               // 1088        {               //
1089        SHINKA_NONE,                //進化条件 1089        SHINKA_NONE,                //進化条件
1090        0,              //進化条件引数 1090        0,              //進化条件引数
1091        0,              //進化ポケモンナンバー 1091        0,              //進化ポケモンナンバー
1092        }, 1092        },
1093        {               // 1093        {               //
1094        SHINKA_NONE,                //進化条件 1094        SHINKA_NONE,                //進化条件
1095        0,              //進化条件引数 1095        0,              //進化条件引数
1096        0,              //進化ポケモンナンバー 1096        0,              //進化ポケモンナンバー
1097        }, 1097        },
1098        {               // 1098        {               //
1099        SHINKA_NONE,                //進化条件 1099        SHINKA_NONE,                //進化条件
1100        0,              //進化条件引数 1100        0,              //進化条件引数
1101        0,              //進化ポケモンナンバー 1101        0,              //進化ポケモンナンバー
1102        }, 1102        },
1103        {               // 1103        {               //
1104        SHINKA_NONE,                //進化条件 1104        SHINKA_NONE,                //進化条件
1105        0,              //進化条件引数 1105        0,              //進化条件引数
1106        0,              //進化ポケモンナンバー 1106        0,              //進化ポケモンナンバー
1107        }, 1107        },
1108    }, 1108    },
1109    { 1109    {
1110        {               // 1110        {               //
1111        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件 1111        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件
1112        22,             //進化条件引数 1112        22,             //進化条件引数
1113        MONSNO_GORUBATTO,               //進化ポケモンナンバー 1113        MONSNO_GORUBATTO,               //進化ポケモンナンバー
1114        }, 1114        },
1115        {               // 1115        {               //
1116        SHINKA_NONE,                //進化条件 1116        SHINKA_NONE,                //進化条件
1117        0,              //進化条件引数 1117        0,              //進化条件引数
1118        0,              //進化ポケモンナンバー 1118        0,              //進化ポケモンナンバー
1119        }, 1119        },
1120        {               // 1120        {               //
1121        SHINKA_NONE,                //進化条件 1121        SHINKA_NONE,                //進化条件
1122        0,              //進化条件引数 1122        0,              //進化条件引数
1123        0,              //進化ポケモンナンバー 1123        0,              //進化ポケモンナンバー
1124        }, 1124        },
1125        {               // 1125        {               //
1126        SHINKA_NONE,                //進化条件 1126        SHINKA_NONE,                //進化条件
1127        0,              //進化条件引数 1127        0,              //進化条件引数
1128        0,              //進化ポケモンナンバー 1128        0,              //進化ポケモンナンバー
1129        }, 1129        },
1130        {               // 1130        {               //
1131        SHINKA_NONE,                //進化条件 1131        SHINKA_NONE,                //進化条件
1132        0,              //進化条件引数 1132        0,              //進化条件引数
1133        0,              //進化ポケモンナンバー 1133        0,              //進化ポケモンナンバー
1134        }, 1134        },
1135    }, 1135    },
1136    { 1136    {
1137        {               // 1137        {               //
1138        SHINKA_FRIEND_HIGH,             //進化条件 1138        SHINKA_FRIEND_HIGH,             //進化条件
1139        0,              //進化条件引数 1139        0,              //進化条件引数
1140        MONSNO_KUROBATTO,               //進化ポケモンナンバー 1140        MONSNO_KUROBATTO,               //進化ポケモンナンバー
1141        }, 1141        },
1142        {               // 1142        {               //
1143        SHINKA_NONE,                //進化条件 1143        SHINKA_NONE,                //進化条件
1144        0,              //進化条件引数 1144        0,              //進化条件引数
1145        0,              //進化ポケモンナンバー 1145        0,              //進化ポケモンナンバー
1146        }, 1146        },
1147        {               // 1147        {               //
1148        SHINKA_NONE,                //進化条件 1148        SHINKA_NONE,                //進化条件
1149        0,              //進化条件引数 1149        0,              //進化条件引数
1150        0,              //進化ポケモンナンバー 1150        0,              //進化ポケモンナンバー
1151        }, 1151        },
1152        {               // 1152        {               //
1153        SHINKA_NONE,                //進化条件 1153        SHINKA_NONE,                //進化条件
1154        0,              //進化条件引数 1154        0,              //進化条件引数
1155        0,              //進化ポケモンナンバー 1155        0,              //進化ポケモンナンバー
1156        }, 1156        },
1157        {               // 1157        {               //
1158        SHINKA_NONE,                //進化条件 1158        SHINKA_NONE,                //進化条件
1159        0,              //進化条件引数 1159        0,              //進化条件引数
1160        0,              //進化ポケモンナンバー 1160        0,              //進化ポケモンナンバー
1161        }, 1161        },
1162    }, 1162    },
1163    { 1163    {
1164        {               // 1164        {               //
1165        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件 1165        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件
1166        21,             //進化条件引数 1166        21,             //進化条件引数
1167        MONSNO_KUSAIHANA,               //進化ポケモンナンバー 1167        MONSNO_KUSAIHANA,               //進化ポケモンナンバー
1168        }, 1168        },
1169        {               // 1169        {               //
1170        SHINKA_NONE,                //進化条件 1170        SHINKA_NONE,                //進化条件
1171        0,              //進化条件引数 1171        0,              //進化条件引数
1172        0,              //進化ポケモンナンバー 1172        0,              //進化ポケモンナンバー
1173        }, 1173        },
1174        {               // 1174        {               //
1175        SHINKA_NONE,                //進化条件 1175        SHINKA_NONE,                //進化条件
1176        0,              //進化条件引数 1176        0,              //進化条件引数
1177        0,              //進化ポケモンナンバー 1177        0,              //進化ポケモンナンバー
1178        }, 1178        },
1179        {               // 1179        {               //
1180        SHINKA_NONE,                //進化条件 1180        SHINKA_NONE,                //進化条件
1181        0,              //進化条件引数 1181        0,              //進化条件引数
1182        0,              //進化ポケモンナンバー 1182        0,              //進化ポケモンナンバー
1183        }, 1183        },
1184        {               // 1184        {               //
1185        SHINKA_NONE,                //進化条件 1185        SHINKA_NONE,                //進化条件
1186        0,              //進化条件引数 1186        0,              //進化条件引数
1187        0,              //進化ポケモンナンバー 1187        0,              //進化ポケモンナンバー
1188        }, 1188        },
1189    }, 1189    },
1190    { 1190    {
1191        {               // 1191        {               //
1192        SHINKA_ITEM,                //進化条件 1192        SHINKA_ITEM,                //進化条件
1193        ITEM_RIIHUNOISI,                //進化条件引数 1193        ITEM_RIIHUNOISI,                //進化条件引数
1194        MONSNO_RAHURESIA,               //進化ポケモンナンバー 1194        MONSNO_RAHURESIA,               //進化ポケモンナンバー
1195        }, 1195        },
1196        {               // 1196        {               //
1197        SHINKA_ITEM,                //進化条件 1197        SHINKA_ITEM,                //進化条件
1198        ITEM_TAIYOUNOISI,               //進化条件引数 1198        ITEM_TAIYOUNOISI,               //進化条件引数
1199        MONSNO_KIREIHANA,               //進化ポケモンナンバー 1199        MONSNO_KIREIHANA,               //進化ポケモンナンバー
1200        }, 1200        },
1201        {               // 1201        {               //
1202        SHINKA_NONE,                //進化条件 1202        SHINKA_NONE,                //進化条件
1203        0,              //進化条件引数 1203        0,              //進化条件引数
1204        0,              //進化ポケモンナンバー 1204        0,              //進化ポケモンナンバー
1205        }, 1205        },
1206        {               // 1206        {               //
1207        SHINKA_NONE,                //進化条件 1207        SHINKA_NONE,                //進化条件
1208        0,              //進化条件引数 1208        0,              //進化条件引数
1209        0,              //進化ポケモンナンバー 1209        0,              //進化ポケモンナンバー
1210        }, 1210        },
1211        {               // 1211        {               //
1212        SHINKA_NONE,                //進化条件 1212        SHINKA_NONE,                //進化条件
1213        0,              //進化条件引数 1213        0,              //進化条件引数
1214        0,              //進化ポケモンナンバー 1214        0,              //進化ポケモンナンバー
1215        }, 1215        },
1216    }, 1216    },
1217    { 1217    {
1218        {               // 1218        {               //
1219        SHINKA_NONE,                //進化条件 1219        SHINKA_NONE,                //進化条件
1220        0,              //進化条件引数 1220        0,              //進化条件引数
1221        0,              //進化ポケモンナンバー 1221        0,              //進化ポケモンナンバー
1222        }, 1222        },
1223        {               // 1223        {               //
1224        SHINKA_NONE,                //進化条件 1224        SHINKA_NONE,                //進化条件
1225        0,              //進化条件引数 1225        0,              //進化条件引数
1226        0,              //進化ポケモンナンバー 1226        0,              //進化ポケモンナンバー
1227        }, 1227        },
1228        {               // 1228        {               //
1229        SHINKA_NONE,                //進化条件 1229        SHINKA_NONE,                //進化条件
1230        0,              //進化条件引数 1230        0,              //進化条件引数
1231        0,              //進化ポケモンナンバー 1231        0,              //進化ポケモンナンバー
1232        }, 1232        },
1233        {               // 1233        {               //
1234        SHINKA_NONE,                //進化条件 1234        SHINKA_NONE,                //進化条件
1235        0,              //進化条件引数 1235        0,              //進化条件引数
1236        0,              //進化ポケモンナンバー 1236        0,              //進化ポケモンナンバー
1237        }, 1237        },
1238        {               // 1238        {               //
1239        SHINKA_NONE,                //進化条件 1239        SHINKA_NONE,                //進化条件
1240        0,              //進化条件引数 1240        0,              //進化条件引数
1241        0,              //進化ポケモンナンバー 1241        0,              //進化ポケモンナンバー
1242        }, 1242        },
1243    }, 1243    },
1244    { 1244    {
1245        {               // 1245        {               //
1246        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件 1246        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件
1247        24,             //進化条件引数 1247        24,             //進化条件引数
1248        MONSNO_PARASEKUTO,              //進化ポケモンナンバー 1248        MONSNO_PARASEKUTO,              //進化ポケモンナンバー
1249        }, 1249        },
1250        {               // 1250        {               //
1251        SHINKA_NONE,                //進化条件 1251        SHINKA_NONE,                //進化条件
1252        0,              //進化条件引数 1252        0,              //進化条件引数
1253        0,              //進化ポケモンナンバー 1253        0,              //進化ポケモンナンバー
1254        }, 1254        },
1255        {               // 1255        {               //
1256        SHINKA_NONE,                //進化条件 1256        SHINKA_NONE,                //進化条件
1257        0,              //進化条件引数 1257        0,              //進化条件引数
1258        0,              //進化ポケモンナンバー 1258        0,              //進化ポケモンナンバー
1259        }, 1259        },
1260        {               // 1260        {               //
1261        SHINKA_NONE,                //進化条件 1261        SHINKA_NONE,                //進化条件
1262        0,              //進化条件引数 1262        0,              //進化条件引数
1263        0,              //進化ポケモンナンバー 1263        0,              //進化ポケモンナンバー
1264        }, 1264        },
1265        {               // 1265        {               //
1266        SHINKA_NONE,                //進化条件 1266        SHINKA_NONE,                //進化条件
1267        0,              //進化条件引数 1267        0,              //進化条件引数
1268        0,              //進化ポケモンナンバー 1268        0,              //進化ポケモンナンバー
1269        }, 1269        },
1270    }, 1270    },
1271    { 1271    {
1272        {               // 1272        {               //
1273        SHINKA_NONE,                //進化条件 1273        SHINKA_NONE,                //進化条件
1274        0,              //進化条件引数 1274        0,              //進化条件引数
1275        0,              //進化ポケモンナンバー 1275        0,              //進化ポケモンナンバー
1276        }, 1276        },
1277        {               // 1277        {               //
1278        SHINKA_NONE,                //進化条件 1278        SHINKA_NONE,                //進化条件
1279        0,              //進化条件引数 1279        0,              //進化条件引数
1280        0,              //進化ポケモンナンバー 1280        0,              //進化ポケモンナンバー
1281        }, 1281        },
1282        {               // 1282        {               //
1283        SHINKA_NONE,                //進化条件 1283        SHINKA_NONE,                //進化条件
1284        0,              //進化条件引数 1284        0,              //進化条件引数
1285        0,              //進化ポケモンナンバー 1285        0,              //進化ポケモンナンバー
1286        }, 1286        },
1287        {               // 1287        {               //
1288        SHINKA_NONE,                //進化条件 1288        SHINKA_NONE,                //進化条件
1289        0,              //進化条件引数 1289        0,              //進化条件引数
1290        0,              //進化ポケモンナンバー 1290        0,              //進化ポケモンナンバー
1291        }, 1291        },
1292        {               // 1292        {               //
1293        SHINKA_NONE,                //進化条件 1293        SHINKA_NONE,                //進化条件
1294        0,              //進化条件引数 1294        0,              //進化条件引数
1295        0,              //進化ポケモンナンバー 1295        0,              //進化ポケモンナンバー
1296        }, 1296        },
1297    }, 1297    },
1298    { 1298    {
1299        {               // 1299        {               //
1300        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件 1300        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件
1301        31,             //進化条件引数 1301        31,             //進化条件引数
1302        MONSNO_MORUFON,             //進化ポケモンナンバー 1302        MONSNO_MORUFON,             //進化ポケモンナンバー
1303        }, 1303        },
1304        {               // 1304        {               //
1305        SHINKA_NONE,                //進化条件 1305        SHINKA_NONE,                //進化条件
1306        0,              //進化条件引数 1306        0,              //進化条件引数
1307        0,              //進化ポケモンナンバー 1307        0,              //進化ポケモンナンバー
1308        }, 1308        },
1309        {               // 1309        {               //
1310        SHINKA_NONE,                //進化条件 1310        SHINKA_NONE,                //進化条件
1311        0,              //進化条件引数 1311        0,              //進化条件引数
1312        0,              //進化ポケモンナンバー 1312        0,              //進化ポケモンナンバー
1313        }, 1313        },
1314        {               // 1314        {               //
1315        SHINKA_NONE,                //進化条件 1315        SHINKA_NONE,                //進化条件
1316        0,              //進化条件引数 1316        0,              //進化条件引数
1317        0,              //進化ポケモンナンバー 1317        0,              //進化ポケモンナンバー
1318        }, 1318        },
1319        {               // 1319        {               //
1320        SHINKA_NONE,                //進化条件 1320        SHINKA_NONE,                //進化条件
1321        0,              //進化条件引数 1321        0,              //進化条件引数
1322        0,              //進化ポケモンナンバー 1322        0,              //進化ポケモンナンバー
1323        }, 1323        },
1324    }, 1324    },
1325    { 1325    {
1326        {               // 1326        {               //
1327        SHINKA_NONE,                //進化条件 1327        SHINKA_NONE,                //進化条件
1328        0,              //進化条件引数 1328        0,              //進化条件引数
1329        0,              //進化ポケモンナンバー 1329        0,              //進化ポケモンナンバー
1330        }, 1330        },
1331        {               // 1331        {               //
1332        SHINKA_NONE,                //進化条件 1332        SHINKA_NONE,                //進化条件
1333        0,              //進化条件引数 1333        0,              //進化条件引数
1334        0,              //進化ポケモンナンバー 1334        0,              //進化ポケモンナンバー
1335        }, 1335        },
1336        {               // 1336        {               //
1337        SHINKA_NONE,                //進化条件 1337        SHINKA_NONE,                //進化条件
1338        0,              //進化条件引数 1338        0,              //進化条件引数
1339        0,              //進化ポケモンナンバー 1339        0,              //進化ポケモンナンバー
1340        }, 1340        },
1341        {               // 1341        {               //
1342        SHINKA_NONE,                //進化条件 1342        SHINKA_NONE,                //進化条件
1343        0,              //進化条件引数 1343        0,              //進化条件引数
1344        0,              //進化ポケモンナンバー 1344        0,              //進化ポケモンナンバー
1345        }, 1345        },
1346        {               // 1346        {               //
1347        SHINKA_NONE,                //進化条件 1347        SHINKA_NONE,                //進化条件
1348        0,              //進化条件引数 1348        0,              //進化条件引数
1349        0,              //進化ポケモンナンバー 1349        0,              //進化ポケモンナンバー
1350        }, 1350        },
1351    }, 1351    },
1352    { 1352    {
1353        {               // 1353        {               //
1354        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件 1354        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件
1355        26,             //進化条件引数 1355        26,             //進化条件引数
1356        MONSNO_DAGUTORIO,               //進化ポケモンナンバー 1356        MONSNO_DAGUTORIO,               //進化ポケモンナンバー
1357        }, 1357        },
1358        {               // 1358        {               //
1359        SHINKA_NONE,                //進化条件 1359        SHINKA_NONE,                //進化条件
1360        0,              //進化条件引数 1360        0,              //進化条件引数
1361        0,              //進化ポケモンナンバー 1361        0,              //進化ポケモンナンバー
1362        }, 1362        },
1363        {               // 1363        {               //
1364        SHINKA_NONE,                //進化条件 1364        SHINKA_NONE,                //進化条件
1365        0,              //進化条件引数 1365        0,              //進化条件引数
1366        0,              //進化ポケモンナンバー 1366        0,              //進化ポケモンナンバー
1367        }, 1367        },
1368        {               // 1368        {               //
1369        SHINKA_NONE,                //進化条件 1369        SHINKA_NONE,                //進化条件
1370        0,              //進化条件引数 1370        0,              //進化条件引数
1371        0,              //進化ポケモンナンバー 1371        0,              //進化ポケモンナンバー
1372        }, 1372        },
1373        {               // 1373        {               //
1374        SHINKA_NONE,                //進化条件 1374        SHINKA_NONE,                //進化条件
1375        0,              //進化条件引数 1375        0,              //進化条件引数
1376        0,              //進化ポケモンナンバー 1376        0,              //進化ポケモンナンバー
1377        }, 1377        },
1378    }, 1378    },
1379    { 1379    {
1380        {               // 1380        {               //
1381        SHINKA_NONE,                //進化条件 1381        SHINKA_NONE,                //進化条件
1382        0,              //進化条件引数 1382        0,              //進化条件引数
1383        0,              //進化ポケモンナンバー 1383        0,              //進化ポケモンナンバー
1384        }, 1384        },
1385        {               // 1385        {               //
1386        SHINKA_NONE,                //進化条件 1386        SHINKA_NONE,                //進化条件
1387        0,              //進化条件引数 1387        0,              //進化条件引数
1388        0,              //進化ポケモンナンバー 1388        0,              //進化ポケモンナンバー
1389        }, 1389        },
1390        {               // 1390        {               //
1391        SHINKA_NONE,                //進化条件 1391        SHINKA_NONE,                //進化条件
1392        0,              //進化条件引数 1392        0,              //進化条件引数
1393        0,              //進化ポケモンナンバー 1393        0,              //進化ポケモンナンバー
1394        }, 1394        },
1395        {               // 1395        {               //
1396        SHINKA_NONE,                //進化条件 1396        SHINKA_NONE,                //進化条件
1397        0,              //進化条件引数 1397        0,              //進化条件引数
1398        0,              //進化ポケモンナンバー 1398        0,              //進化ポケモンナンバー
1399        }, 1399        },
1400        {               // 1400        {               //
1401        SHINKA_NONE,                //進化条件 1401        SHINKA_NONE,                //進化条件
1402        0,              //進化条件引数 1402        0,              //進化条件引数
1403        0,              //進化ポケモンナンバー 1403        0,              //進化ポケモンナンバー
1404        }, 1404        },
1405    }, 1405    },
1406    { 1406    {
1407        {               // 1407        {               //
1408        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件 1408        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件
1409        28,             //進化条件引数 1409        28,             //進化条件引数
1410        MONSNO_PERUSIAN,                //進化ポケモンナンバー 1410        MONSNO_PERUSIAN,                //進化ポケモンナンバー
1411        }, 1411        },
1412        {               // 1412        {               //
1413        SHINKA_NONE,                //進化条件 1413        SHINKA_NONE,                //進化条件
1414        0,              //進化条件引数 1414        0,              //進化条件引数
1415        0,              //進化ポケモンナンバー 1415        0,              //進化ポケモンナンバー
1416        }, 1416        },
1417        {               // 1417        {               //
1418        SHINKA_NONE,                //進化条件 1418        SHINKA_NONE,                //進化条件
1419        0,              //進化条件引数 1419        0,              //進化条件引数
1420        0,              //進化ポケモンナンバー 1420        0,              //進化ポケモンナンバー
1421        }, 1421        },
1422        {               // 1422        {               //
1423        SHINKA_NONE,                //進化条件 1423        SHINKA_NONE,                //進化条件
1424        0,              //進化条件引数 1424        0,              //進化条件引数
1425        0,              //進化ポケモンナンバー 1425        0,              //進化ポケモンナンバー
1426        }, 1426        },
1427        {               // 1427        {               //
1428        SHINKA_NONE,                //進化条件 1428        SHINKA_NONE,                //進化条件
1429        0,              //進化条件引数 1429        0,              //進化条件引数
1430        0,              //進化ポケモンナンバー 1430        0,              //進化ポケモンナンバー
1431        }, 1431        },
1432    }, 1432    },
1433    { 1433    {
1434        {               // 1434        {               //
1435        SHINKA_NONE,                //進化条件 1435        SHINKA_NONE,                //進化条件
1436        0,              //進化条件引数 1436        0,              //進化条件引数
1437        0,              //進化ポケモンナンバー 1437        0,              //進化ポケモンナンバー
1438        }, 1438        },
1439        {               // 1439        {               //
1440        SHINKA_NONE,                //進化条件 1440        SHINKA_NONE,                //進化条件
1441        0,              //進化条件引数 1441        0,              //進化条件引数
1442        0,              //進化ポケモンナンバー 1442        0,              //進化ポケモンナンバー
1443        }, 1443        },
1444        {               // 1444        {               //
1445        SHINKA_NONE,                //進化条件 1445        SHINKA_NONE,                //進化条件
1446        0,              //進化条件引数 1446        0,              //進化条件引数
1447        0,              //進化ポケモンナンバー 1447        0,              //進化ポケモンナンバー
1448        }, 1448        },
1449        {               // 1449        {               //
1450        SHINKA_NONE,                //進化条件 1450        SHINKA_NONE,                //進化条件
1451        0,              //進化条件引数 1451        0,              //進化条件引数
1452        0,              //進化ポケモンナンバー 1452        0,              //進化ポケモンナンバー
1453        }, 1453        },
1454        {               // 1454        {               //
1455        SHINKA_NONE,                //進化条件 1455        SHINKA_NONE,                //進化条件
1456        0,              //進化条件引数 1456        0,              //進化条件引数
1457        0,              //進化ポケモンナンバー 1457        0,              //進化ポケモンナンバー
1458        }, 1458        },
1459    }, 1459    },
1460    { 1460    {
1461        {               // 1461        {               //
1462        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件 1462        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件
1463        33,             //進化条件引数 1463        33,             //進化条件引数
1464        MONSNO_GORUDAKKU,               //進化ポケモンナンバー 1464        MONSNO_GORUDAKKU,               //進化ポケモンナンバー
1465        }, 1465        },
1466        {               // 1466        {               //
1467        SHINKA_NONE,                //進化条件 1467        SHINKA_NONE,                //進化条件
1468        0,              //進化条件引数 1468        0,              //進化条件引数
1469        0,              //進化ポケモンナンバー 1469        0,              //進化ポケモンナンバー
1470        }, 1470        },
1471        {               // 1471        {               //
1472        SHINKA_NONE,                //進化条件 1472        SHINKA_NONE,                //進化条件
1473        0,              //進化条件引数 1473        0,              //進化条件引数
1474        0,              //進化ポケモンナンバー 1474        0,              //進化ポケモンナンバー
1475        }, 1475        },
1476        {               // 1476        {               //
1477        SHINKA_NONE,                //進化条件 1477        SHINKA_NONE,                //進化条件
1478        0,              //進化条件引数 1478        0,              //進化条件引数
1479        0,              //進化ポケモンナンバー 1479        0,              //進化ポケモンナンバー
1480        }, 1480        },
1481        {               // 1481        {               //
1482        SHINKA_NONE,                //進化条件 1482        SHINKA_NONE,                //進化条件
1483        0,              //進化条件引数 1483        0,              //進化条件引数
1484        0,              //進化ポケモンナンバー 1484        0,              //進化ポケモンナンバー
1485        }, 1485        },
1486    }, 1486    },
1487    { 1487    {
1488        {               // 1488        {               //
1489        SHINKA_NONE,                //進化条件 1489        SHINKA_NONE,                //進化条件
1490        0,              //進化条件引数 1490        0,              //進化条件引数
1491        0,              //進化ポケモンナンバー 1491        0,              //進化ポケモンナンバー
1492        }, 1492        },
1493        {               // 1493        {               //
1494        SHINKA_NONE,                //進化条件 1494        SHINKA_NONE,                //進化条件
1495        0,              //進化条件引数 1495        0,              //進化条件引数
1496        0,              //進化ポケモンナンバー 1496        0,              //進化ポケモンナンバー
1497        }, 1497        },
1498        {               // 1498        {               //
1499        SHINKA_NONE,                //進化条件 1499        SHINKA_NONE,                //進化条件
1500        0,              //進化条件引数 1500        0,              //進化条件引数
1501        0,              //進化ポケモンナンバー 1501        0,              //進化ポケモンナンバー
1502        }, 1502        },
1503        {               // 1503        {               //
1504        SHINKA_NONE,                //進化条件 1504        SHINKA_NONE,                //進化条件
1505        0,              //進化条件引数 1505        0,              //進化条件引数
1506        0,              //進化ポケモンナンバー 1506        0,              //進化ポケモンナンバー
1507        }, 1507        },
1508        {               // 1508        {               //
1509        SHINKA_NONE,                //進化条件 1509        SHINKA_NONE,                //進化条件
1510        0,              //進化条件引数 1510        0,              //進化条件引数
1511        0,              //進化ポケモンナンバー 1511        0,              //進化ポケモンナンバー
1512        }, 1512        },
1513    }, 1513    },
1514    { 1514    {
1515        {               // 1515        {               //
1516        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件 1516        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件
1517        28,             //進化条件引数 1517        28,             //進化条件引数
1518        MONSNO_OKORIZARU,               //進化ポケモンナンバー 1518        MONSNO_OKORIZARU,               //進化ポケモンナンバー
1519        }, 1519        },
1520        {               // 1520        {               //
1521        SHINKA_NONE,                //進化条件 1521        SHINKA_NONE,                //進化条件
1522        0,              //進化条件引数 1522        0,              //進化条件引数
1523        0,              //進化ポケモンナンバー 1523        0,              //進化ポケモンナンバー
1524        }, 1524        },
1525        {               // 1525        {               //
1526        SHINKA_NONE,                //進化条件 1526        SHINKA_NONE,                //進化条件
1527        0,              //進化条件引数 1527        0,              //進化条件引数
1528        0,              //進化ポケモンナンバー 1528        0,              //進化ポケモンナンバー
1529        }, 1529        },
1530        {               // 1530        {               //
1531        SHINKA_NONE,                //進化条件 1531        SHINKA_NONE,                //進化条件
1532        0,              //進化条件引数 1532        0,              //進化条件引数
1533        0,              //進化ポケモンナンバー 1533        0,              //進化ポケモンナンバー
1534        }, 1534        },
1535        {               // 1535        {               //
1536        SHINKA_NONE,                //進化条件 1536        SHINKA_NONE,                //進化条件
1537        0,              //進化条件引数 1537        0,              //進化条件引数
1538        0,              //進化ポケモンナンバー 1538        0,              //進化ポケモンナンバー
1539        }, 1539        },
1540    }, 1540    },
1541    { 1541    {
1542        {               // 1542        {               //
1543        SHINKA_NONE,                //進化条件 1543        SHINKA_NONE,                //進化条件
1544        0,              //進化条件引数 1544        0,              //進化条件引数
1545        0,              //進化ポケモンナンバー 1545        0,              //進化ポケモンナンバー
1546        }, 1546        },
1547        {               // 1547        {               //
1548        SHINKA_NONE,                //進化条件 1548        SHINKA_NONE,                //進化条件
1549        0,              //進化条件引数 1549        0,              //進化条件引数
1550        0,              //進化ポケモンナンバー 1550        0,              //進化ポケモンナンバー
1551        }, 1551        },
1552        {               // 1552        {               //
1553        SHINKA_NONE,                //進化条件 1553        SHINKA_NONE,                //進化条件
1554        0,              //進化条件引数 1554        0,              //進化条件引数
1555        0,              //進化ポケモンナンバー 1555        0,              //進化ポケモンナンバー
1556        }, 1556        },
1557        {               // 1557        {               //
1558        SHINKA_NONE,                //進化条件 1558        SHINKA_NONE,                //進化条件
1559        0,              //進化条件引数 1559        0,              //進化条件引数
1560        0,              //進化ポケモンナンバー 1560        0,              //進化ポケモンナンバー
1561        }, 1561        },
1562        {               // 1562        {               //
1563        SHINKA_NONE,                //進化条件 1563        SHINKA_NONE,                //進化条件
1564        0,              //進化条件引数 1564        0,              //進化条件引数
1565        0,              //進化ポケモンナンバー 1565        0,              //進化ポケモンナンバー
1566        }, 1566        },
1567    }, 1567    },
1568    { 1568    {
1569        {               // 1569        {               //
1570        SHINKA_ITEM,                //進化条件 1570        SHINKA_ITEM,                //進化条件
1571        ITEM_HONOONOISI,                //進化条件引数 1571        ITEM_HONOONOISI,                //進化条件引数
1572        MONSNO_UINDHI,              //進化ポケモンナンバー 1572        MONSNO_UINDHI,              //進化ポケモンナンバー
1573        }, 1573        },
1574        {               // 1574        {               //
1575        SHINKA_NONE,                //進化条件 1575        SHINKA_NONE,                //進化条件
1576        0,              //進化条件引数 1576        0,              //進化条件引数
1577        0,              //進化ポケモンナンバー 1577        0,              //進化ポケモンナンバー
1578        }, 1578        },
1579        {               // 1579        {               //
1580        SHINKA_NONE,                //進化条件 1580        SHINKA_NONE,                //進化条件
1581        0,              //進化条件引数 1581        0,              //進化条件引数
1582        0,              //進化ポケモンナンバー 1582        0,              //進化ポケモンナンバー
1583        }, 1583        },
1584        {               // 1584        {               //
1585        SHINKA_NONE,                //進化条件 1585        SHINKA_NONE,                //進化条件
1586        0,              //進化条件引数 1586        0,              //進化条件引数
1587        0,              //進化ポケモンナンバー 1587        0,              //進化ポケモンナンバー
1588        }, 1588        },
1589        {               // 1589        {               //
1590        SHINKA_NONE,                //進化条件 1590        SHINKA_NONE,                //進化条件
1591        0,              //進化条件引数 1591        0,              //進化条件引数
1592        0,              //進化ポケモンナンバー 1592        0,              //進化ポケモンナンバー
1593        }, 1593        },
1594    }, 1594    },
1595    { 1595    {
1596        {               // 1596        {               //
1597        SHINKA_NONE,                //進化条件 1597        SHINKA_NONE,                //進化条件
1598        0,              //進化条件引数 1598        0,              //進化条件引数
1599        0,              //進化ポケモンナンバー 1599        0,              //進化ポケモンナンバー
1600        }, 1600        },
1601        {               // 1601        {               //
1602        SHINKA_NONE,                //進化条件 1602        SHINKA_NONE,                //進化条件
1603        0,              //進化条件引数 1603        0,              //進化条件引数
1604        0,              //進化ポケモンナンバー 1604        0,              //進化ポケモンナンバー
1605        }, 1605        },
1606        {               // 1606        {               //
1607        SHINKA_NONE,                //進化条件 1607        SHINKA_NONE,                //進化条件
1608        0,              //進化条件引数 1608        0,              //進化条件引数
1609        0,              //進化ポケモンナンバー 1609        0,              //進化ポケモンナンバー
1610        }, 1610        },
1611        {               // 1611        {               //
1612        SHINKA_NONE,                //進化条件 1612        SHINKA_NONE,                //進化条件
1613        0,              //進化条件引数 1613        0,              //進化条件引数
1614        0,              //進化ポケモンナンバー 1614        0,              //進化ポケモンナンバー
1615        }, 1615        },
1616        {               // 1616        {               //
1617        SHINKA_NONE,                //進化条件 1617        SHINKA_NONE,                //進化条件
1618        0,              //進化条件引数 1618        0,              //進化条件引数
1619        0,              //進化ポケモンナンバー 1619        0,              //進化ポケモンナンバー
1620        }, 1620        },
1621    }, 1621    },
1622    { 1622    {
1623        {               // 1623        {               //
1624        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件 1624        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件
1625        25,             //進化条件引数 1625        25,             //進化条件引数
1626        MONSNO_NYOROZO,             //進化ポケモンナンバー 1626        MONSNO_NYOROZO,             //進化ポケモンナンバー
1627        }, 1627        },
1628        {               // 1628        {               //
1629        SHINKA_NONE,                //進化条件 1629        SHINKA_NONE,                //進化条件
1630        0,              //進化条件引数 1630        0,              //進化条件引数
1631        0,              //進化ポケモンナンバー 1631        0,              //進化ポケモンナンバー
1632        }, 1632        },
1633        {               // 1633        {               //
1634        SHINKA_NONE,                //進化条件 1634        SHINKA_NONE,                //進化条件
1635        0,              //進化条件引数 1635        0,              //進化条件引数
1636        0,              //進化ポケモンナンバー 1636        0,              //進化ポケモンナンバー
1637        }, 1637        },
1638        {               // 1638        {               //
1639        SHINKA_NONE,                //進化条件 1639        SHINKA_NONE,                //進化条件
1640        0,              //進化条件引数 1640        0,              //進化条件引数
1641        0,              //進化ポケモンナンバー 1641        0,              //進化ポケモンナンバー
1642        }, 1642        },
1643        {               // 1643        {               //
1644        SHINKA_NONE,                //進化条件 1644        SHINKA_NONE,                //進化条件
1645        0,              //進化条件引数 1645        0,              //進化条件引数
1646        0,              //進化ポケモンナンバー 1646        0,              //進化ポケモンナンバー
1647        }, 1647        },
1648    }, 1648    },
1649    { 1649    {
1650        {               // 1650        {               //
1651        SHINKA_ITEM,                //進化条件 1651        SHINKA_ITEM,                //進化条件
1652        ITEM_MIZUNOISI,             //進化条件引数 1652        ITEM_MIZUNOISI,             //進化条件引数
1653        MONSNO_NYOROBON,                //進化ポケモンナンバー 1653        MONSNO_NYOROBON,                //進化ポケモンナンバー
1654        }, 1654        },
1655        {               // 1655        {               //
1656        SHINKA_TUUSHIN_ITEM,                //進化条件 1656        SHINKA_TUUSHIN_ITEM,                //進化条件
1657        ITEM_OUZYANOSIRUSI,             //進化条件引数 1657        ITEM_OUZYANOSIRUSI,             //進化条件引数
1658        MONSNO_NYOROTONO,               //進化ポケモンナンバー 1658        MONSNO_NYOROTONO,               //進化ポケモンナンバー
1659        }, 1659        },
1660        {               // 1660        {               //
1661        SHINKA_NONE,                //進化条件 1661        SHINKA_NONE,                //進化条件
1662        0,              //進化条件引数 1662        0,              //進化条件引数
1663        0,              //進化ポケモンナンバー 1663        0,              //進化ポケモンナンバー
1664        }, 1664        },
1665        {               // 1665        {               //
1666        SHINKA_NONE,                //進化条件 1666        SHINKA_NONE,                //進化条件
1667        0,              //進化条件引数 1667        0,              //進化条件引数
1668        0,              //進化ポケモンナンバー 1668        0,              //進化ポケモンナンバー
1669        }, 1669        },
1670        {               // 1670        {               //
1671        SHINKA_NONE,                //進化条件 1671        SHINKA_NONE,                //進化条件
1672        0,              //進化条件引数 1672        0,              //進化条件引数
1673        0,              //進化ポケモンナンバー 1673        0,              //進化ポケモンナンバー
1674        }, 1674        },
1675    }, 1675    },
1676    { 1676    {
1677        {               // 1677        {               //
1678        SHINKA_NONE,                //進化条件 1678        SHINKA_NONE,                //進化条件
1679        0,              //進化条件引数 1679        0,              //進化条件引数
1680        0,              //進化ポケモンナンバー 1680        0,              //進化ポケモンナンバー
1681        }, 1681        },
1682        {               // 1682        {               //
1683        SHINKA_NONE,                //進化条件 1683        SHINKA_NONE,                //進化条件
1684        0,              //進化条件引数 1684        0,              //進化条件引数
1685        0,              //進化ポケモンナンバー 1685        0,              //進化ポケモンナンバー
1686        }, 1686        },
1687        {               // 1687        {               //
1688        SHINKA_NONE,                //進化条件 1688        SHINKA_NONE,                //進化条件
1689        0,              //進化条件引数 1689        0,              //進化条件引数
1690        0,              //進化ポケモンナンバー 1690        0,              //進化ポケモンナンバー
1691        }, 1691        },
1692        {               // 1692        {               //
1693        SHINKA_NONE,                //進化条件 1693        SHINKA_NONE,                //進化条件
1694        0,              //進化条件引数 1694        0,              //進化条件引数
1695        0,              //進化ポケモンナンバー 1695        0,              //進化ポケモンナンバー
1696        }, 1696        },
1697        {               // 1697        {               //
1698        SHINKA_NONE,                //進化条件 1698        SHINKA_NONE,                //進化条件
1699        0,              //進化条件引数 1699        0,              //進化条件引数
1700        0,              //進化ポケモンナンバー 1700        0,              //進化ポケモンナンバー
1701        }, 1701        },
1702    }, 1702    },
1703    { 1703    {
1704        {               // 1704        {               //
1705        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件 1705        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件
1706        16,             //進化条件引数 1706        16,             //進化条件引数
1707        MONSNO_YUNGERAA,                //進化ポケモンナンバー 1707        MONSNO_YUNGERAA,                //進化ポケモンナンバー
1708        }, 1708        },
1709        {               // 1709        {               //
1710        SHINKA_NONE,                //進化条件 1710        SHINKA_NONE,                //進化条件
1711        0,              //進化条件引数 1711        0,              //進化条件引数
1712        0,              //進化ポケモンナンバー 1712        0,              //進化ポケモンナンバー
1713        }, 1713        },
1714        {               // 1714        {               //
1715        SHINKA_NONE,                //進化条件 1715        SHINKA_NONE,                //進化条件
1716        0,              //進化条件引数 1716        0,              //進化条件引数
1717        0,              //進化ポケモンナンバー 1717        0,              //進化ポケモンナンバー
1718        }, 1718        },
1719        {               // 1719        {               //
1720        SHINKA_NONE,                //進化条件 1720        SHINKA_NONE,                //進化条件
1721        0,              //進化条件引数 1721        0,              //進化条件引数
1722        0,              //進化ポケモンナンバー 1722        0,              //進化ポケモンナンバー
1723        }, 1723        },
1724        {               // 1724        {               //
1725        SHINKA_NONE,                //進化条件 1725        SHINKA_NONE,                //進化条件
1726        0,              //進化条件引数 1726        0,              //進化条件引数
1727        0,              //進化ポケモンナンバー 1727        0,              //進化ポケモンナンバー
1728        }, 1728        },
1729    }, 1729    },
1730    { 1730    {
1731        {               // 1731        {               //
1732        SHINKA_TUUSHIN,             //進化条件 1732        SHINKA_TUUSHIN,             //進化条件
1733        0,              //進化条件引数 1733        0,              //進化条件引数
1734        MONSNO_HUUDHIN,             //進化ポケモンナンバー 1734        MONSNO_HUUDHIN,             //進化ポケモンナンバー
1735        }, 1735        },
1736        {               // 1736        {               //
1737        SHINKA_NONE,                //進化条件 1737        SHINKA_NONE,                //進化条件
1738        0,              //進化条件引数 1738        0,              //進化条件引数
1739        0,              //進化ポケモンナンバー 1739        0,              //進化ポケモンナンバー
1740        }, 1740        },
1741        {               // 1741        {               //
1742        SHINKA_NONE,                //進化条件 1742        SHINKA_NONE,                //進化条件
1743        0,              //進化条件引数 1743        0,              //進化条件引数
1744        0,              //進化ポケモンナンバー 1744        0,              //進化ポケモンナンバー
1745        }, 1745        },
1746        {               // 1746        {               //
1747        SHINKA_NONE,                //進化条件 1747        SHINKA_NONE,                //進化条件
1748        0,              //進化条件引数 1748        0,              //進化条件引数
1749        0,              //進化ポケモンナンバー 1749        0,              //進化ポケモンナンバー
1750        }, 1750        },
1751        {               // 1751        {               //
1752        SHINKA_NONE,                //進化条件 1752        SHINKA_NONE,                //進化条件
1753        0,              //進化条件引数 1753        0,              //進化条件引数
1754        0,              //進化ポケモンナンバー 1754        0,              //進化ポケモンナンバー
1755        }, 1755        },
1756    }, 1756    },
1757    { 1757    {
1758        {               // 1758        {               //
1759        SHINKA_NONE,                //進化条件 1759        SHINKA_NONE,                //進化条件
1760        0,              //進化条件引数 1760        0,              //進化条件引数
1761        0,              //進化ポケモンナンバー 1761        0,              //進化ポケモンナンバー
1762        }, 1762        },
1763        {               // 1763        {               //
1764        SHINKA_NONE,                //進化条件 1764        SHINKA_NONE,                //進化条件
1765        0,              //進化条件引数 1765        0,              //進化条件引数
1766        0,              //進化ポケモンナンバー 1766        0,              //進化ポケモンナンバー
1767        }, 1767        },
1768        {               // 1768        {               //
1769        SHINKA_NONE,                //進化条件 1769        SHINKA_NONE,                //進化条件
1770        0,              //進化条件引数 1770        0,              //進化条件引数
1771        0,              //進化ポケモンナンバー 1771        0,              //進化ポケモンナンバー
1772        }, 1772        },
1773        {               // 1773        {               //
1774        SHINKA_NONE,                //進化条件 1774        SHINKA_NONE,                //進化条件
1775        0,              //進化条件引数 1775        0,              //進化条件引数
1776        0,              //進化ポケモンナンバー 1776        0,              //進化ポケモンナンバー
1777        }, 1777        },
1778        {               // 1778        {               //
1779        SHINKA_NONE,                //進化条件 1779        SHINKA_NONE,                //進化条件
1780        0,              //進化条件引数 1780        0,              //進化条件引数
1781        0,              //進化ポケモンナンバー 1781        0,              //進化ポケモンナンバー
1782        }, 1782        },
1783    }, 1783    },
1784    { 1784    {
1785        {               // 1785        {               //
1786        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件 1786        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件
1787        28,             //進化条件引数 1787        28,             //進化条件引数
1788        MONSNO_GOORIKII,                //進化ポケモンナンバー 1788        MONSNO_GOORIKII,                //進化ポケモンナンバー
1789        }, 1789        },
1790        {               // 1790        {               //
1791        SHINKA_NONE,                //進化条件 1791        SHINKA_NONE,                //進化条件
1792        0,              //進化条件引数 1792        0,              //進化条件引数
1793        0,              //進化ポケモンナンバー 1793        0,              //進化ポケモンナンバー
1794        }, 1794        },
1795        {               // 1795        {               //
1796        SHINKA_NONE,                //進化条件 1796        SHINKA_NONE,                //進化条件
1797        0,              //進化条件引数 1797        0,              //進化条件引数
1798        0,              //進化ポケモンナンバー 1798        0,              //進化ポケモンナンバー
1799        }, 1799        },
1800        {               // 1800        {               //
1801        SHINKA_NONE,                //進化条件 1801        SHINKA_NONE,                //進化条件
1802        0,              //進化条件引数 1802        0,              //進化条件引数
1803        0,              //進化ポケモンナンバー 1803        0,              //進化ポケモンナンバー
1804        }, 1804        },
1805        {               // 1805        {               //
1806        SHINKA_NONE,                //進化条件 1806        SHINKA_NONE,                //進化条件
1807        0,              //進化条件引数 1807        0,              //進化条件引数
1808        0,              //進化ポケモンナンバー 1808        0,              //進化ポケモンナンバー
1809        }, 1809        },
1810    }, 1810    },
1811    { 1811    {
1812        {               // 1812        {               //
1813        SHINKA_TUUSHIN,             //進化条件 1813        SHINKA_TUUSHIN,             //進化条件
1814        0,              //進化条件引数 1814        0,              //進化条件引数
1815        MONSNO_KAIRIKII,                //進化ポケモンナンバー 1815        MONSNO_KAIRIKII,                //進化ポケモンナンバー
1816        }, 1816        },
1817        {               // 1817        {               //
1818        SHINKA_NONE,                //進化条件 1818        SHINKA_NONE,                //進化条件
1819        0,              //進化条件引数 1819        0,              //進化条件引数
1820        0,              //進化ポケモンナンバー 1820        0,              //進化ポケモンナンバー
1821        }, 1821        },
1822        {               // 1822        {               //
1823        SHINKA_NONE,                //進化条件 1823        SHINKA_NONE,                //進化条件
1824        0,              //進化条件引数 1824        0,              //進化条件引数
1825        0,              //進化ポケモンナンバー 1825        0,              //進化ポケモンナンバー
1826        }, 1826        },
1827        {               // 1827        {               //
1828        SHINKA_NONE,                //進化条件 1828        SHINKA_NONE,                //進化条件
1829        0,              //進化条件引数 1829        0,              //進化条件引数
1830        0,              //進化ポケモンナンバー 1830        0,              //進化ポケモンナンバー
1831        }, 1831        },
1832        {               // 1832        {               //
1833        SHINKA_NONE,                //進化条件 1833        SHINKA_NONE,                //進化条件
1834        0,              //進化条件引数 1834        0,              //進化条件引数
1835        0,              //進化ポケモンナンバー 1835        0,              //進化ポケモンナンバー
1836        }, 1836        },
1837    }, 1837    },
1838    { 1838    {
1839        {               // 1839        {               //
1840        SHINKA_NONE,                //進化条件 1840        SHINKA_NONE,                //進化条件
1841        0,              //進化条件引数 1841        0,              //進化条件引数
1842        0,              //進化ポケモンナンバー 1842        0,              //進化ポケモンナンバー
1843        }, 1843        },
1844        {               // 1844        {               //
1845        SHINKA_NONE,                //進化条件 1845        SHINKA_NONE,                //進化条件
1846        0,              //進化条件引数 1846        0,              //進化条件引数
1847        0,              //進化ポケモンナンバー 1847        0,              //進化ポケモンナンバー
1848        }, 1848        },
1849        {               // 1849        {               //
1850        SHINKA_NONE,                //進化条件 1850        SHINKA_NONE,                //進化条件
1851        0,              //進化条件引数 1851        0,              //進化条件引数
1852        0,              //進化ポケモンナンバー 1852        0,              //進化ポケモンナンバー
1853        }, 1853        },
1854        {               // 1854        {               //
1855        SHINKA_NONE,                //進化条件 1855        SHINKA_NONE,                //進化条件
1856        0,              //進化条件引数 1856        0,              //進化条件引数
1857        0,              //進化ポケモンナンバー 1857        0,              //進化ポケモンナンバー
1858        }, 1858        },
1859        {               // 1859        {               //
1860        SHINKA_NONE,                //進化条件 1860        SHINKA_NONE,                //進化条件
1861        0,              //進化条件引数 1861        0,              //進化条件引数
1862        0,              //進化ポケモンナンバー 1862        0,              //進化ポケモンナンバー
1863        }, 1863        },
1864    }, 1864    },
1865    { 1865    {
1866        {               // 1866        {               //
1867        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件 1867        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件
1868        21,             //進化条件引数 1868        21,             //進化条件引数
1869        MONSNO_UTUDON,              //進化ポケモンナンバー 1869        MONSNO_UTUDON,              //進化ポケモンナンバー
1870        }, 1870        },
1871        {               // 1871        {               //
1872        SHINKA_NONE,                //進化条件 1872        SHINKA_NONE,                //進化条件
1873        0,              //進化条件引数 1873        0,              //進化条件引数
1874        0,              //進化ポケモンナンバー 1874        0,              //進化ポケモンナンバー
1875        }, 1875        },
1876        {               // 1876        {               //
1877        SHINKA_NONE,                //進化条件 1877        SHINKA_NONE,                //進化条件
1878        0,              //進化条件引数 1878        0,              //進化条件引数
1879        0,              //進化ポケモンナンバー 1879        0,              //進化ポケモンナンバー
1880        }, 1880        },
1881        {               // 1881        {               //
1882        SHINKA_NONE,                //進化条件 1882        SHINKA_NONE,                //進化条件
1883        0,              //進化条件引数 1883        0,              //進化条件引数
1884        0,              //進化ポケモンナンバー 1884        0,              //進化ポケモンナンバー
1885        }, 1885        },
1886        {               // 1886        {               //
1887        SHINKA_NONE,                //進化条件 1887        SHINKA_NONE,                //進化条件
1888        0,              //進化条件引数 1888        0,              //進化条件引数
1889        0,              //進化ポケモンナンバー 1889        0,              //進化ポケモンナンバー
1890        }, 1890        },
1891    }, 1891    },
1892    { 1892    {
1893        {               // 1893        {               //
1894        SHINKA_ITEM,                //進化条件 1894        SHINKA_ITEM,                //進化条件
1895        ITEM_RIIHUNOISI,                //進化条件引数 1895        ITEM_RIIHUNOISI,                //進化条件引数
1896        MONSNO_UTUBOTTO,                //進化ポケモンナンバー 1896        MONSNO_UTUBOTTO,                //進化ポケモンナンバー
1897        }, 1897        },
1898        {               // 1898        {               //
1899        SHINKA_NONE,                //進化条件 1899        SHINKA_NONE,                //進化条件
1900        0,              //進化条件引数 1900        0,              //進化条件引数
1901        0,              //進化ポケモンナンバー 1901        0,              //進化ポケモンナンバー
1902        }, 1902        },
1903        {               // 1903        {               //
1904        SHINKA_NONE,                //進化条件 1904        SHINKA_NONE,                //進化条件
1905        0,              //進化条件引数 1905        0,              //進化条件引数
1906        0,              //進化ポケモンナンバー 1906        0,              //進化ポケモンナンバー
1907        }, 1907        },
1908        {               // 1908        {               //
1909        SHINKA_NONE,                //進化条件 1909        SHINKA_NONE,                //進化条件
1910        0,              //進化条件引数 1910        0,              //進化条件引数
1911        0,              //進化ポケモンナンバー 1911        0,              //進化ポケモンナンバー
1912        }, 1912        },
1913        {               // 1913        {               //
1914        SHINKA_NONE,                //進化条件 1914        SHINKA_NONE,                //進化条件
1915        0,              //進化条件引数 1915        0,              //進化条件引数
1916        0,              //進化ポケモンナンバー 1916        0,              //進化ポケモンナンバー
1917        }, 1917        },
1918    }, 1918    },
1919    { 1919    {
1920        {               // 1920        {               //
1921        SHINKA_NONE,                //進化条件 1921        SHINKA_NONE,                //進化条件
1922        0,              //進化条件引数 1922        0,              //進化条件引数
1923        0,              //進化ポケモンナンバー 1923        0,              //進化ポケモンナンバー
1924        }, 1924        },
1925        {               // 1925        {               //
1926        SHINKA_NONE,                //進化条件 1926        SHINKA_NONE,                //進化条件
1927        0,              //進化条件引数 1927        0,              //進化条件引数
1928        0,              //進化ポケモンナンバー 1928        0,              //進化ポケモンナンバー
1929        }, 1929        },
1930        {               // 1930        {               //
1931        SHINKA_NONE,                //進化条件 1931        SHINKA_NONE,                //進化条件
1932        0,              //進化条件引数 1932        0,              //進化条件引数
1933        0,              //進化ポケモンナンバー 1933        0,              //進化ポケモンナンバー
1934        }, 1934        },
1935        {               // 1935        {               //
1936        SHINKA_NONE,                //進化条件 1936        SHINKA_NONE,                //進化条件
1937        0,              //進化条件引数 1937        0,              //進化条件引数
1938        0,              //進化ポケモンナンバー 1938        0,              //進化ポケモンナンバー
1939        }, 1939        },
1940        {               // 1940        {               //
1941        SHINKA_NONE,                //進化条件 1941        SHINKA_NONE,                //進化条件
1942        0,              //進化条件引数 1942        0,              //進化条件引数
1943        0,              //進化ポケモンナンバー 1943        0,              //進化ポケモンナンバー
1944        }, 1944        },
1945    }, 1945    },
1946    { 1946    {
1947        {               // 1947        {               //
1948        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件 1948        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件
1949        30,             //進化条件引数 1949        30,             //進化条件引数
1950        MONSNO_DOKUKURAGE,              //進化ポケモンナンバー 1950        MONSNO_DOKUKURAGE,              //進化ポケモンナンバー
1951        }, 1951        },
1952        {               // 1952        {               //
1953        SHINKA_NONE,                //進化条件 1953        SHINKA_NONE,                //進化条件
1954        0,              //進化条件引数 1954        0,              //進化条件引数
1955        0,              //進化ポケモンナンバー 1955        0,              //進化ポケモンナンバー
1956        }, 1956        },
1957        {               // 1957        {               //
1958        SHINKA_NONE,                //進化条件 1958        SHINKA_NONE,                //進化条件
1959        0,              //進化条件引数 1959        0,              //進化条件引数
1960        0,              //進化ポケモンナンバー 1960        0,              //進化ポケモンナンバー
1961        }, 1961        },
1962        {               // 1962        {               //
1963        SHINKA_NONE,                //進化条件 1963        SHINKA_NONE,                //進化条件
1964        0,              //進化条件引数 1964        0,              //進化条件引数
1965        0,              //進化ポケモンナンバー 1965        0,              //進化ポケモンナンバー
1966        }, 1966        },
1967        {               // 1967        {               //
1968        SHINKA_NONE,                //進化条件 1968        SHINKA_NONE,                //進化条件
1969        0,              //進化条件引数 1969        0,              //進化条件引数
1970        0,              //進化ポケモンナンバー 1970        0,              //進化ポケモンナンバー
1971        }, 1971        },
1972    }, 1972    },
1973    { 1973    {
1974        {               // 1974        {               //
1975        SHINKA_NONE,                //進化条件 1975        SHINKA_NONE,                //進化条件
1976        0,              //進化条件引数 1976        0,              //進化条件引数
1977        0,              //進化ポケモンナンバー 1977        0,              //進化ポケモンナンバー
1978        }, 1978        },
1979        {               // 1979        {               //
1980        SHINKA_NONE,                //進化条件 1980        SHINKA_NONE,                //進化条件
1981        0,              //進化条件引数 1981        0,              //進化条件引数
1982        0,              //進化ポケモンナンバー 1982        0,              //進化ポケモンナンバー
1983        }, 1983        },
1984        {               // 1984        {               //
1985        SHINKA_NONE,                //進化条件 1985        SHINKA_NONE,                //進化条件
1986        0,              //進化条件引数 1986        0,              //進化条件引数
1987        0,              //進化ポケモンナンバー 1987        0,              //進化ポケモンナンバー
1988        }, 1988        },
1989        {               // 1989        {               //
1990        SHINKA_NONE,                //進化条件 1990        SHINKA_NONE,                //進化条件
1991        0,              //進化条件引数 1991        0,              //進化条件引数
1992        0,              //進化ポケモンナンバー 1992        0,              //進化ポケモンナンバー
1993        }, 1993        },
1994        {               // 1994        {               //
1995        SHINKA_NONE,                //進化条件 1995        SHINKA_NONE,                //進化条件
1996        0,              //進化条件引数 1996        0,              //進化条件引数
1997        0,              //進化ポケモンナンバー 1997        0,              //進化ポケモンナンバー
1998        }, 1998        },
1999    }, 1999    },
2000    { 2000    {
2001        {               // 2001        {               //
2002        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件 2002        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件
2003        25,             //進化条件引数 2003        25,             //進化条件引数
2004        MONSNO_GOROON,              //進化ポケモンナンバー 2004        MONSNO_GOROON,              //進化ポケモンナンバー
2005        }, 2005        },
2006        {               // 2006        {               //
2007        SHINKA_NONE,                //進化条件 2007        SHINKA_NONE,                //進化条件
2008        0,              //進化条件引数 2008        0,              //進化条件引数
2009        0,              //進化ポケモンナンバー 2009        0,              //進化ポケモンナンバー
2010        }, 2010        },
2011        {               // 2011        {               //
2012        SHINKA_NONE,                //進化条件 2012        SHINKA_NONE,                //進化条件
2013        0,              //進化条件引数 2013        0,              //進化条件引数
2014        0,              //進化ポケモンナンバー 2014        0,              //進化ポケモンナンバー
2015        }, 2015        },
2016        {               // 2016        {               //
2017        SHINKA_NONE,                //進化条件 2017        SHINKA_NONE,                //進化条件
2018        0,              //進化条件引数 2018        0,              //進化条件引数
2019        0,              //進化ポケモンナンバー 2019        0,              //進化ポケモンナンバー
2020        }, 2020        },
2021        {               // 2021        {               //
2022        SHINKA_NONE,                //進化条件 2022        SHINKA_NONE,                //進化条件
2023        0,              //進化条件引数 2023        0,              //進化条件引数
2024        0,              //進化ポケモンナンバー 2024        0,              //進化ポケモンナンバー
2025        }, 2025        },
2026    }, 2026    },
2027    { 2027    {
2028        {               // 2028        {               //
2029        SHINKA_TUUSHIN,             //進化条件 2029        SHINKA_TUUSHIN,             //進化条件
2030        0,              //進化条件引数 2030        0,              //進化条件引数
2031        MONSNO_GOROONYA,                //進化ポケモンナンバー 2031        MONSNO_GOROONYA,                //進化ポケモンナンバー
2032        }, 2032        },
2033        {               // 2033        {               //
2034        SHINKA_NONE,                //進化条件 2034        SHINKA_NONE,                //進化条件
2035        0,              //進化条件引数 2035        0,              //進化条件引数
2036        0,              //進化ポケモンナンバー 2036        0,              //進化ポケモンナンバー
2037        }, 2037        },
2038        {               // 2038        {               //
2039        SHINKA_NONE,                //進化条件 2039        SHINKA_NONE,                //進化条件
2040        0,              //進化条件引数 2040        0,              //進化条件引数
2041        0,              //進化ポケモンナンバー 2041        0,              //進化ポケモンナンバー
2042        }, 2042        },
2043        {               // 2043        {               //
2044        SHINKA_NONE,                //進化条件 2044        SHINKA_NONE,                //進化条件
2045        0,              //進化条件引数 2045        0,              //進化条件引数
2046        0,              //進化ポケモンナンバー 2046        0,              //進化ポケモンナンバー
2047        }, 2047        },
2048        {               // 2048        {               //
2049        SHINKA_NONE,                //進化条件 2049        SHINKA_NONE,                //進化条件
2050        0,              //進化条件引数 2050        0,              //進化条件引数
2051        0,              //進化ポケモンナンバー 2051        0,              //進化ポケモンナンバー
2052        }, 2052        },
2053    }, 2053    },
2054    { 2054    {
2055        {               // 2055        {               //
2056        SHINKA_NONE,                //進化条件 2056        SHINKA_NONE,                //進化条件
2057        0,              //進化条件引数 2057        0,              //進化条件引数
2058        0,              //進化ポケモンナンバー 2058        0,              //進化ポケモンナンバー
2059        }, 2059        },
2060        {               // 2060        {               //
2061        SHINKA_NONE,                //進化条件 2061        SHINKA_NONE,                //進化条件
2062        0,              //進化条件引数 2062        0,              //進化条件引数
2063        0,              //進化ポケモンナンバー 2063        0,              //進化ポケモンナンバー
2064        }, 2064        },
2065        {               // 2065        {               //
2066        SHINKA_NONE,                //進化条件 2066        SHINKA_NONE,                //進化条件
2067        0,              //進化条件引数 2067        0,              //進化条件引数
2068        0,              //進化ポケモンナンバー 2068        0,              //進化ポケモンナンバー
2069        }, 2069        },
2070        {               // 2070        {               //
2071        SHINKA_NONE,                //進化条件 2071        SHINKA_NONE,                //進化条件
2072        0,              //進化条件引数 2072        0,              //進化条件引数
2073        0,              //進化ポケモンナンバー 2073        0,              //進化ポケモンナンバー
2074        }, 2074        },
2075        {               // 2075        {               //
2076        SHINKA_NONE,                //進化条件 2076        SHINKA_NONE,                //進化条件
2077        0,              //進化条件引数 2077        0,              //進化条件引数
2078        0,              //進化ポケモンナンバー 2078        0,              //進化ポケモンナンバー
2079        }, 2079        },
2080    }, 2080    },
2081    { 2081    {
2082        {               // 2082        {               //
2083        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件 2083        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件
2084        40,             //進化条件引数 2084        40,             //進化条件引数
2085        MONSNO_GYAROPPU,                //進化ポケモンナンバー 2085        MONSNO_GYAROPPU,                //進化ポケモンナンバー
2086        }, 2086        },
2087        {               // 2087        {               //
2088        SHINKA_NONE,                //進化条件 2088        SHINKA_NONE,                //進化条件
2089        0,              //進化条件引数 2089        0,              //進化条件引数
2090        0,              //進化ポケモンナンバー 2090        0,              //進化ポケモンナンバー
2091        }, 2091        },
2092        {               // 2092        {               //
2093        SHINKA_NONE,                //進化条件 2093        SHINKA_NONE,                //進化条件
2094        0,              //進化条件引数 2094        0,              //進化条件引数
2095        0,              //進化ポケモンナンバー 2095        0,              //進化ポケモンナンバー
2096        }, 2096        },
2097        {               // 2097        {               //
2098        SHINKA_NONE,                //進化条件 2098        SHINKA_NONE,                //進化条件
2099        0,              //進化条件引数 2099        0,              //進化条件引数
2100        0,              //進化ポケモンナンバー 2100        0,              //進化ポケモンナンバー
2101        }, 2101        },
2102        {               // 2102        {               //
2103        SHINKA_NONE,                //進化条件 2103        SHINKA_NONE,                //進化条件
2104        0,              //進化条件引数 2104        0,              //進化条件引数
2105        0,              //進化ポケモンナンバー 2105        0,              //進化ポケモンナンバー
2106        }, 2106        },
2107    }, 2107    },
2108    { 2108    {
2109        {               // 2109        {               //
2110        SHINKA_NONE,                //進化条件 2110        SHINKA_NONE,                //進化条件
2111        0,              //進化条件引数 2111        0,              //進化条件引数
2112        0,              //進化ポケモンナンバー 2112        0,              //進化ポケモンナンバー
2113        }, 2113        },
2114        {               // 2114        {               //
2115        SHINKA_NONE,                //進化条件 2115        SHINKA_NONE,                //進化条件
2116        0,              //進化条件引数 2116        0,              //進化条件引数
2117        0,              //進化ポケモンナンバー 2117        0,              //進化ポケモンナンバー
2118        }, 2118        },
2119        {               // 2119        {               //
2120        SHINKA_NONE,                //進化条件 2120        SHINKA_NONE,                //進化条件
2121        0,              //進化条件引数 2121        0,              //進化条件引数
2122        0,              //進化ポケモンナンバー 2122        0,              //進化ポケモンナンバー
2123        }, 2123        },
2124        {               // 2124        {               //
2125        SHINKA_NONE,                //進化条件 2125        SHINKA_NONE,                //進化条件
2126        0,              //進化条件引数 2126        0,              //進化条件引数
2127        0,              //進化ポケモンナンバー 2127        0,              //進化ポケモンナンバー
2128        }, 2128        },
2129        {               // 2129        {               //
2130        SHINKA_NONE,                //進化条件 2130        SHINKA_NONE,                //進化条件
2131        0,              //進化条件引数 2131        0,              //進化条件引数
2132        0,              //進化ポケモンナンバー 2132        0,              //進化ポケモンナンバー
2133        }, 2133        },
2134    }, 2134    },
2135    { 2135    {
2136        {               // 2136        {               //
2137        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件 2137        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件
2138        37,             //進化条件引数 2138        37,             //進化条件引数
2139        MONSNO_YADORAN,             //進化ポケモンナンバー 2139        MONSNO_YADORAN,             //進化ポケモンナンバー
2140        }, 2140        },
2141        {               // 2141        {               //
2142        SHINKA_TUUSHIN_ITEM,                //進化条件 2142        SHINKA_TUUSHIN_ITEM,                //進化条件
2143        ITEM_OUZYANOSIRUSI,             //進化条件引数 2143        ITEM_OUZYANOSIRUSI,             //進化条件引数
2144        MONSNO_YADOKINGU,               //進化ポケモンナンバー 2144        MONSNO_YADOKINGU,               //進化ポケモンナンバー
2145        }, 2145        },
2146        {               // 2146        {               //
2147        SHINKA_NONE,                //進化条件 2147        SHINKA_NONE,                //進化条件
2148        0,              //進化条件引数 2148        0,              //進化条件引数
2149        0,              //進化ポケモンナンバー 2149        0,              //進化ポケモンナンバー
2150        }, 2150        },
2151        {               // 2151        {               //
2152        SHINKA_NONE,                //進化条件 2152        SHINKA_NONE,                //進化条件
2153        0,              //進化条件引数 2153        0,              //進化条件引数
2154        0,              //進化ポケモンナンバー 2154        0,              //進化ポケモンナンバー
2155        }, 2155        },
2156        {               // 2156        {               //
2157        SHINKA_NONE,                //進化条件 2157        SHINKA_NONE,                //進化条件
2158        0,              //進化条件引数 2158        0,              //進化条件引数
2159        0,              //進化ポケモンナンバー 2159        0,              //進化ポケモンナンバー
2160        }, 2160        },
2161    }, 2161    },
2162    { 2162    {
2163        {               // 2163        {               //
2164        SHINKA_NONE,                //進化条件 2164        SHINKA_NONE,                //進化条件
2165        0,              //進化条件引数 2165        0,              //進化条件引数
2166        0,              //進化ポケモンナンバー 2166        0,              //進化ポケモンナンバー
2167        }, 2167        },
2168        {               // 2168        {               //
2169        SHINKA_NONE,                //進化条件 2169        SHINKA_NONE,                //進化条件
2170        0,              //進化条件引数 2170        0,              //進化条件引数
2171        0,              //進化ポケモンナンバー 2171        0,              //進化ポケモンナンバー
2172        }, 2172        },
2173        {               // 2173        {               //
2174        SHINKA_NONE,                //進化条件 2174        SHINKA_NONE,                //進化条件
2175        0,              //進化条件引数 2175        0,              //進化条件引数
2176        0,              //進化ポケモンナンバー 2176        0,              //進化ポケモンナンバー
2177        }, 2177        },
2178        {               // 2178        {               //
2179        SHINKA_NONE,                //進化条件 2179        SHINKA_NONE,                //進化条件
2180        0,              //進化条件引数 2180        0,              //進化条件引数
2181        0,              //進化ポケモンナンバー 2181        0,              //進化ポケモンナンバー
2182        }, 2182        },
2183        {               // 2183        {               //
2184        SHINKA_NONE,                //進化条件 2184        SHINKA_NONE,                //進化条件
2185        0,              //進化条件引数 2185        0,              //進化条件引数
2186        0,              //進化ポケモンナンバー 2186        0,              //進化ポケモンナンバー
2187        }, 2187        },
2188    }, 2188    },
2189    { 2189    {
2190        {               // 2190        {               //
2191        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件 2191        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件
2192        30,             //進化条件引数 2192        30,             //進化条件引数
2193        MONSNO_REAKOIRU,                //進化ポケモンナンバー 2193        MONSNO_REAKOIRU,                //進化ポケモンナンバー
2194        }, 2194        },
2195        {               // 2195        {               //
2196        SHINKA_NONE,                //進化条件 2196        SHINKA_NONE,                //進化条件
2197        0,              //進化条件引数 2197        0,              //進化条件引数
2198        0,              //進化ポケモンナンバー 2198        0,              //進化ポケモンナンバー
2199        }, 2199        },
2200        {               // 2200        {               //
2201        SHINKA_NONE,                //進化条件 2201        SHINKA_NONE,                //進化条件
2202        0,              //進化条件引数 2202        0,              //進化条件引数
2203        0,              //進化ポケモンナンバー 2203        0,              //進化ポケモンナンバー
2204        }, 2204        },
2205        {               // 2205        {               //
2206        SHINKA_NONE,                //進化条件 2206        SHINKA_NONE,                //進化条件
2207        0,              //進化条件引数 2207        0,              //進化条件引数
2208        0,              //進化ポケモンナンバー 2208        0,              //進化ポケモンナンバー
2209        }, 2209        },
2210        {               // 2210        {               //
2211        SHINKA_NONE,                //進化条件 2211        SHINKA_NONE,                //進化条件
2212        0,              //進化条件引数 2212        0,              //進化条件引数
2213        0,              //進化ポケモンナンバー 2213        0,              //進化ポケモンナンバー
2214        }, 2214        },
2215    }, 2215    },
2216    { 2216    {
2217        {               // 2217        {               //
2218        SHINKA_NONE,                //進化条件 2218        SHINKA_NONE,                //進化条件
2219        0,              //進化条件引数 2219        0,              //進化条件引数
2220        0,              //進化ポケモンナンバー 2220        0,              //進化ポケモンナンバー
2221        }, 2221        },
2222        {               // 2222        {               //
2223        SHINKA_NONE,                //進化条件 2223        SHINKA_NONE,                //進化条件
2224        0,              //進化条件引数 2224        0,              //進化条件引数
2225        0,              //進化ポケモンナンバー 2225        0,              //進化ポケモンナンバー
2226        }, 2226        },
2227        {               // 2227        {               //
2228        SHINKA_NONE,                //進化条件 2228        SHINKA_NONE,                //進化条件
2229        0,              //進化条件引数 2229        0,              //進化条件引数
2230        0,              //進化ポケモンナンバー 2230        0,              //進化ポケモンナンバー
2231        }, 2231        },
2232        {               // 2232        {               //
2233        SHINKA_NONE,                //進化条件 2233        SHINKA_NONE,                //進化条件
2234        0,              //進化条件引数 2234        0,              //進化条件引数
2235        0,              //進化ポケモンナンバー 2235        0,              //進化ポケモンナンバー
2236        }, 2236        },
2237        {               // 2237        {               //
2238        SHINKA_NONE,                //進化条件 2238        SHINKA_NONE,                //進化条件
2239        0,              //進化条件引数 2239        0,              //進化条件引数
2240        0,              //進化ポケモンナンバー 2240        0,              //進化ポケモンナンバー
2241        }, 2241        },
2242    }, 2242    },
2243    { 2243    {
2244        {               // 2244        {               //
2245        SHINKA_NONE,                //進化条件 2245        SHINKA_NONE,                //進化条件
2246        0,              //進化条件引数 2246        0,              //進化条件引数
2247        0,              //進化ポケモンナンバー 2247        0,              //進化ポケモンナンバー
2248        }, 2248        },
2249        {               // 2249        {               //
2250        SHINKA_NONE,                //進化条件 2250        SHINKA_NONE,                //進化条件
2251        0,              //進化条件引数 2251        0,              //進化条件引数
2252        0,              //進化ポケモンナンバー 2252        0,              //進化ポケモンナンバー
2253        }, 2253        },
2254        {               // 2254        {               //
2255        SHINKA_NONE,                //進化条件 2255        SHINKA_NONE,                //進化条件
2256        0,              //進化条件引数 2256        0,              //進化条件引数
2257        0,              //進化ポケモンナンバー 2257        0,              //進化ポケモンナンバー
2258        }, 2258        },
2259        {               // 2259        {               //
2260        SHINKA_NONE,                //進化条件 2260        SHINKA_NONE,                //進化条件
2261        0,              //進化条件引数 2261        0,              //進化条件引数
2262        0,              //進化ポケモンナンバー 2262        0,              //進化ポケモンナンバー
2263        }, 2263        },
2264        {               // 2264        {               //
2265        SHINKA_NONE,                //進化条件 2265        SHINKA_NONE,                //進化条件
2266        0,              //進化条件引数 2266        0,              //進化条件引数
2267        0,              //進化ポケモンナンバー 2267        0,              //進化ポケモンナンバー
2268        }, 2268        },
2269    }, 2269    },
2270    { 2270    {
2271        {               // 2271        {               //
2272        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件 2272        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件
2273        31,             //進化条件引数 2273        31,             //進化条件引数
2274        MONSNO_DOODORIO,                //進化ポケモンナンバー 2274        MONSNO_DOODORIO,                //進化ポケモンナンバー
2275        }, 2275        },
2276        {               // 2276        {               //
2277        SHINKA_NONE,                //進化条件 2277        SHINKA_NONE,                //進化条件
2278        0,              //進化条件引数 2278        0,              //進化条件引数
2279        0,              //進化ポケモンナンバー 2279        0,              //進化ポケモンナンバー
2280        }, 2280        },
2281        {               // 2281        {               //
2282        SHINKA_NONE,                //進化条件 2282        SHINKA_NONE,                //進化条件
2283        0,              //進化条件引数 2283        0,              //進化条件引数
2284        0,              //進化ポケモンナンバー 2284        0,              //進化ポケモンナンバー
2285        }, 2285        },
2286        {               // 2286        {               //
2287        SHINKA_NONE,                //進化条件 2287        SHINKA_NONE,                //進化条件
2288        0,              //進化条件引数 2288        0,              //進化条件引数
2289        0,              //進化ポケモンナンバー 2289        0,              //進化ポケモンナンバー
2290        }, 2290        },
2291        {               // 2291        {               //
2292        SHINKA_NONE,                //進化条件 2292        SHINKA_NONE,                //進化条件
2293        0,              //進化条件引数 2293        0,              //進化条件引数
2294        0,              //進化ポケモンナンバー 2294        0,              //進化ポケモンナンバー
2295        }, 2295        },
2296    }, 2296    },
2297    { 2297    {
2298        {               // 2298        {               //
2299        SHINKA_NONE,                //進化条件 2299        SHINKA_NONE,                //進化条件
2300        0,              //進化条件引数 2300        0,              //進化条件引数
2301        0,              //進化ポケモンナンバー 2301        0,              //進化ポケモンナンバー
2302        }, 2302        },
2303        {               // 2303        {               //
2304        SHINKA_NONE,                //進化条件 2304        SHINKA_NONE,                //進化条件
2305        0,              //進化条件引数 2305        0,              //進化条件引数
2306        0,              //進化ポケモンナンバー 2306        0,              //進化ポケモンナンバー
2307        }, 2307        },
2308        {               // 2308        {               //
2309        SHINKA_NONE,                //進化条件 2309        SHINKA_NONE,                //進化条件
2310        0,              //進化条件引数 2310        0,              //進化条件引数
2311        0,              //進化ポケモンナンバー 2311        0,              //進化ポケモンナンバー
2312        }, 2312        },
2313        {               // 2313        {               //
2314        SHINKA_NONE,                //進化条件 2314        SHINKA_NONE,                //進化条件
2315        0,              //進化条件引数 2315        0,              //進化条件引数
2316        0,              //進化ポケモンナンバー 2316        0,              //進化ポケモンナンバー
2317        }, 2317        },
2318        {               // 2318        {               //
2319        SHINKA_NONE,                //進化条件 2319        SHINKA_NONE,                //進化条件
2320        0,              //進化条件引数 2320        0,              //進化条件引数
2321        0,              //進化ポケモンナンバー 2321        0,              //進化ポケモンナンバー
2322        }, 2322        },
2323    }, 2323    },
2324    { 2324    {
2325        {               // 2325        {               //
2326        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件 2326        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件
2327        34,             //進化条件引数 2327        34,             //進化条件引数
2328        MONSNO_ZYUGON,              //進化ポケモンナンバー 2328        MONSNO_ZYUGON,              //進化ポケモンナンバー
2329        }, 2329        },
2330        {               // 2330        {               //
2331        SHINKA_NONE,                //進化条件 2331        SHINKA_NONE,                //進化条件
2332        0,              //進化条件引数 2332        0,              //進化条件引数
2333        0,              //進化ポケモンナンバー 2333        0,              //進化ポケモンナンバー
2334        }, 2334        },
2335        {               // 2335        {               //
2336        SHINKA_NONE,                //進化条件 2336        SHINKA_NONE,                //進化条件
2337        0,              //進化条件引数 2337        0,              //進化条件引数
2338        0,              //進化ポケモンナンバー 2338        0,              //進化ポケモンナンバー
2339        }, 2339        },
2340        {               // 2340        {               //
2341        SHINKA_NONE,                //進化条件 2341        SHINKA_NONE,                //進化条件
2342        0,              //進化条件引数 2342        0,              //進化条件引数
2343        0,              //進化ポケモンナンバー 2343        0,              //進化ポケモンナンバー
2344        }, 2344        },
2345        {               // 2345        {               //
2346        SHINKA_NONE,                //進化条件 2346        SHINKA_NONE,                //進化条件
2347        0,              //進化条件引数 2347        0,              //進化条件引数
2348        0,              //進化ポケモンナンバー 2348        0,              //進化ポケモンナンバー
2349        }, 2349        },
2350    }, 2350    },
2351    { 2351    {
2352        {               // 2352        {               //
2353        SHINKA_NONE,                //進化条件 2353        SHINKA_NONE,                //進化条件
2354        0,              //進化条件引数 2354        0,              //進化条件引数
2355        0,              //進化ポケモンナンバー 2355        0,              //進化ポケモンナンバー
2356        }, 2356        },
2357        {               // 2357        {               //
2358        SHINKA_NONE,                //進化条件 2358        SHINKA_NONE,                //進化条件
2359        0,              //進化条件引数 2359        0,              //進化条件引数
2360        0,              //進化ポケモンナンバー 2360        0,              //進化ポケモンナンバー
2361        }, 2361        },
2362        {               // 2362        {               //
2363        SHINKA_NONE,                //進化条件 2363        SHINKA_NONE,                //進化条件
2364        0,              //進化条件引数 2364        0,              //進化条件引数
2365        0,              //進化ポケモンナンバー 2365        0,              //進化ポケモンナンバー
2366        }, 2366        },
2367        {               // 2367        {               //
2368        SHINKA_NONE,                //進化条件 2368        SHINKA_NONE,                //進化条件
2369        0,              //進化条件引数 2369        0,              //進化条件引数
2370        0,              //進化ポケモンナンバー 2370        0,              //進化ポケモンナンバー
2371        }, 2371        },
2372        {               // 2372        {               //
2373        SHINKA_NONE,                //進化条件 2373        SHINKA_NONE,                //進化条件
2374        0,              //進化条件引数 2374        0,              //進化条件引数
2375        0,              //進化ポケモンナンバー 2375        0,              //進化ポケモンナンバー
2376        }, 2376        },
2377    }, 2377    },
2378    { 2378    {
2379        {               // 2379        {               //
2380        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件 2380        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件
2381        38,             //進化条件引数 2381        38,             //進化条件引数
2382        MONSNO_BETOBETON,               //進化ポケモンナンバー 2382        MONSNO_BETOBETON,               //進化ポケモンナンバー
2383        }, 2383        },
2384        {               // 2384        {               //
2385        SHINKA_NONE,                //進化条件 2385        SHINKA_NONE,                //進化条件
2386        0,              //進化条件引数 2386        0,              //進化条件引数
2387        0,              //進化ポケモンナンバー 2387        0,              //進化ポケモンナンバー
2388        }, 2388        },
2389        {               // 2389        {               //
2390        SHINKA_NONE,                //進化条件 2390        SHINKA_NONE,                //進化条件
2391        0,              //進化条件引数 2391        0,              //進化条件引数
2392        0,              //進化ポケモンナンバー 2392        0,              //進化ポケモンナンバー
2393        }, 2393        },
2394        {               // 2394        {               //
2395        SHINKA_NONE,                //進化条件 2395        SHINKA_NONE,                //進化条件
2396        0,              //進化条件引数 2396        0,              //進化条件引数
2397        0,              //進化ポケモンナンバー 2397        0,              //進化ポケモンナンバー
2398        }, 2398        },
2399        {               // 2399        {               //
2400        SHINKA_NONE,                //進化条件 2400        SHINKA_NONE,                //進化条件
2401        0,              //進化条件引数 2401        0,              //進化条件引数
2402        0,              //進化ポケモンナンバー 2402        0,              //進化ポケモンナンバー
2403        }, 2403        },
2404    }, 2404    },
2405    { 2405    {
2406        {               // 2406        {               //
2407        SHINKA_NONE,                //進化条件 2407        SHINKA_NONE,                //進化条件
2408        0,              //進化条件引数 2408        0,              //進化条件引数
2409        0,              //進化ポケモンナンバー 2409        0,              //進化ポケモンナンバー
2410        }, 2410        },
2411        {               // 2411        {               //
2412        SHINKA_NONE,                //進化条件 2412        SHINKA_NONE,                //進化条件
2413        0,              //進化条件引数 2413        0,              //進化条件引数
2414        0,              //進化ポケモンナンバー 2414        0,              //進化ポケモンナンバー
2415        }, 2415        },
2416        {               // 2416        {               //
2417        SHINKA_NONE,                //進化条件 2417        SHINKA_NONE,                //進化条件
2418        0,              //進化条件引数 2418        0,              //進化条件引数
2419        0,              //進化ポケモンナンバー 2419        0,              //進化ポケモンナンバー
2420        }, 2420        },
2421        {               // 2421        {               //
2422        SHINKA_NONE,                //進化条件 2422        SHINKA_NONE,                //進化条件
2423        0,              //進化条件引数 2423        0,              //進化条件引数
2424        0,              //進化ポケモンナンバー 2424        0,              //進化ポケモンナンバー
2425        }, 2425        },
2426        {               // 2426        {               //
2427        SHINKA_NONE,                //進化条件 2427        SHINKA_NONE,                //進化条件
2428        0,              //進化条件引数 2428        0,              //進化条件引数
2429        0,              //進化ポケモンナンバー 2429        0,              //進化ポケモンナンバー
2430        }, 2430        },
2431    }, 2431    },
2432    { 2432    {
2433        {               // 2433        {               //
2434        SHINKA_ITEM,                //進化条件 2434        SHINKA_ITEM,                //進化条件
2435        ITEM_MIZUNOISI,             //進化条件引数 2435        ITEM_MIZUNOISI,             //進化条件引数
2436        MONSNO_PARUSHEN,                //進化ポケモンナンバー 2436        MONSNO_PARUSHEN,                //進化ポケモンナンバー
2437        }, 2437        },
2438        {               // 2438        {               //
2439        SHINKA_NONE,                //進化条件 2439        SHINKA_NONE,                //進化条件
2440        0,              //進化条件引数 2440        0,              //進化条件引数
2441        0,              //進化ポケモンナンバー 2441        0,              //進化ポケモンナンバー
2442        }, 2442        },
2443        {               // 2443        {               //
2444        SHINKA_NONE,                //進化条件 2444        SHINKA_NONE,                //進化条件
2445        0,              //進化条件引数 2445        0,              //進化条件引数
2446        0,              //進化ポケモンナンバー 2446        0,              //進化ポケモンナンバー
2447        }, 2447        },
2448        {               // 2448        {               //
2449        SHINKA_NONE,                //進化条件 2449        SHINKA_NONE,                //進化条件
2450        0,              //進化条件引数 2450        0,              //進化条件引数
2451        0,              //進化ポケモンナンバー 2451        0,              //進化ポケモンナンバー
2452        }, 2452        },
2453        {               // 2453        {               //
2454        SHINKA_NONE,                //進化条件 2454        SHINKA_NONE,                //進化条件
2455        0,              //進化条件引数 2455        0,              //進化条件引数
2456        0,              //進化ポケモンナンバー 2456        0,              //進化ポケモンナンバー
2457        }, 2457        },
2458    }, 2458    },
2459    { 2459    {
2460        {               // 2460        {               //
2461        SHINKA_NONE,                //進化条件 2461        SHINKA_NONE,                //進化条件
2462        0,              //進化条件引数 2462        0,              //進化条件引数
2463        0,              //進化ポケモンナンバー 2463        0,              //進化ポケモンナンバー
2464        }, 2464        },
2465        {               // 2465        {               //
2466        SHINKA_NONE,                //進化条件 2466        SHINKA_NONE,                //進化条件
2467        0,              //進化条件引数 2467        0,              //進化条件引数
2468        0,              //進化ポケモンナンバー 2468        0,              //進化ポケモンナンバー
2469        }, 2469        },
2470        {               // 2470        {               //
2471        SHINKA_NONE,                //進化条件 2471        SHINKA_NONE,                //進化条件
2472        0,              //進化条件引数 2472        0,              //進化条件引数
2473        0,              //進化ポケモンナンバー 2473        0,              //進化ポケモンナンバー
2474        }, 2474        },
2475        {               // 2475        {               //
2476        SHINKA_NONE,                //進化条件 2476        SHINKA_NONE,                //進化条件
2477        0,              //進化条件引数 2477        0,              //進化条件引数
2478        0,              //進化ポケモンナンバー 2478        0,              //進化ポケモンナンバー
2479        }, 2479        },
2480        {               // 2480        {               //
2481        SHINKA_NONE,                //進化条件 2481        SHINKA_NONE,                //進化条件
2482        0,              //進化条件引数 2482        0,              //進化条件引数
2483        0,              //進化ポケモンナンバー 2483        0,              //進化ポケモンナンバー
2484        }, 2484        },
2485    }, 2485    },
2486    { 2486    {
2487        {               // 2487        {               //
2488        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件 2488        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件
2489        25,             //進化条件引数 2489        25,             //進化条件引数
2490        MONSNO_GOOSUTO,             //進化ポケモンナンバー 2490        MONSNO_GOOSUTO,             //進化ポケモンナンバー
2491        }, 2491        },
2492        {               // 2492        {               //
2493        SHINKA_NONE,                //進化条件 2493        SHINKA_NONE,                //進化条件
2494        0,              //進化条件引数 2494        0,              //進化条件引数
2495        0,              //進化ポケモンナンバー 2495        0,              //進化ポケモンナンバー
2496        }, 2496        },
2497        {               // 2497        {               //
2498        SHINKA_NONE,                //進化条件 2498        SHINKA_NONE,                //進化条件
2499        0,              //進化条件引数 2499        0,              //進化条件引数
2500        0,              //進化ポケモンナンバー 2500        0,              //進化ポケモンナンバー
2501        }, 2501        },
2502        {               // 2502        {               //
2503        SHINKA_NONE,                //進化条件 2503        SHINKA_NONE,                //進化条件
2504        0,              //進化条件引数 2504        0,              //進化条件引数
2505        0,              //進化ポケモンナンバー 2505        0,              //進化ポケモンナンバー
2506        }, 2506        },
2507        {               // 2507        {               //
2508        SHINKA_NONE,                //進化条件 2508        SHINKA_NONE,                //進化条件
2509        0,              //進化条件引数 2509        0,              //進化条件引数
2510        0,              //進化ポケモンナンバー 2510        0,              //進化ポケモンナンバー
2511        }, 2511        },
2512    }, 2512    },
2513    { 2513    {
2514        {               // 2514        {               //
2515        SHINKA_TUUSHIN,             //進化条件 2515        SHINKA_TUUSHIN,             //進化条件
2516        0,              //進化条件引数 2516        0,              //進化条件引数
2517        MONSNO_GENGAA,              //進化ポケモンナンバー 2517        MONSNO_GENGAA,              //進化ポケモンナンバー
2518        }, 2518        },
2519        {               // 2519        {               //
2520        SHINKA_NONE,                //進化条件 2520        SHINKA_NONE,                //進化条件
2521        0,              //進化条件引数 2521        0,              //進化条件引数
2522        0,              //進化ポケモンナンバー 2522        0,              //進化ポケモンナンバー
2523        }, 2523        },
2524        {               // 2524        {               //
2525        SHINKA_NONE,                //進化条件 2525        SHINKA_NONE,                //進化条件
2526        0,              //進化条件引数 2526        0,              //進化条件引数
2527        0,              //進化ポケモンナンバー 2527        0,              //進化ポケモンナンバー
2528        }, 2528        },
2529        {               // 2529        {               //
2530        SHINKA_NONE,                //進化条件 2530        SHINKA_NONE,                //進化条件
2531        0,              //進化条件引数 2531        0,              //進化条件引数
2532        0,              //進化ポケモンナンバー 2532        0,              //進化ポケモンナンバー
2533        }, 2533        },
2534        {               // 2534        {               //
2535        SHINKA_NONE,                //進化条件 2535        SHINKA_NONE,                //進化条件
2536        0,              //進化条件引数 2536        0,              //進化条件引数
2537        0,              //進化ポケモンナンバー 2537        0,              //進化ポケモンナンバー
2538        }, 2538        },
2539    }, 2539    },
2540    { 2540    {
2541        {               // 2541        {               //
2542        SHINKA_NONE,                //進化条件 2542        SHINKA_NONE,                //進化条件
2543        0,              //進化条件引数 2543        0,              //進化条件引数
2544        0,              //進化ポケモンナンバー 2544        0,              //進化ポケモンナンバー
2545        }, 2545        },
2546        {               // 2546        {               //
2547        SHINKA_NONE,                //進化条件 2547        SHINKA_NONE,                //進化条件
2548        0,              //進化条件引数 2548        0,              //進化条件引数
2549        0,              //進化ポケモンナンバー 2549        0,              //進化ポケモンナンバー
2550        }, 2550        },
2551        {               // 2551        {               //
2552        SHINKA_NONE,                //進化条件 2552        SHINKA_NONE,                //進化条件
2553        0,              //進化条件引数 2553        0,              //進化条件引数
2554        0,              //進化ポケモンナンバー 2554        0,              //進化ポケモンナンバー
2555        }, 2555        },
2556        {               // 2556        {               //
2557        SHINKA_NONE,                //進化条件 2557        SHINKA_NONE,                //進化条件
2558        0,              //進化条件引数 2558        0,              //進化条件引数
2559        0,              //進化ポケモンナンバー 2559        0,              //進化ポケモンナンバー
2560        }, 2560        },
2561        {               // 2561        {               //
2562        SHINKA_NONE,                //進化条件 2562        SHINKA_NONE,                //進化条件
2563        0,              //進化条件引数 2563        0,              //進化条件引数
2564        0,              //進化ポケモンナンバー 2564        0,              //進化ポケモンナンバー
2565        }, 2565        },
2566    }, 2566    },
2567    { 2567    {
2568        {               // 2568        {               //
2569        SHINKA_TUUSHIN_ITEM,                //進化条件 2569        SHINKA_TUUSHIN_ITEM,                //進化条件
2570        ITEM_METARUKOOTO,               //進化条件引数 2570        ITEM_METARUKOOTO,               //進化条件引数
2571        MONSNO_HAGANEERU,               //進化ポケモンナンバー 2571        MONSNO_HAGANEERU,               //進化ポケモンナンバー
2572        }, 2572        },
2573        {               // 2573        {               //
2574        SHINKA_NONE,                //進化条件 2574        SHINKA_NONE,                //進化条件
2575        0,              //進化条件引数 2575        0,              //進化条件引数
2576        0,              //進化ポケモンナンバー 2576        0,              //進化ポケモンナンバー
2577        }, 2577        },
2578        {               // 2578        {               //
2579        SHINKA_NONE,                //進化条件 2579        SHINKA_NONE,                //進化条件
2580        0,              //進化条件引数 2580        0,              //進化条件引数
2581        0,              //進化ポケモンナンバー 2581        0,              //進化ポケモンナンバー
2582        }, 2582        },
2583        {               // 2583        {               //
2584        SHINKA_NONE,                //進化条件 2584        SHINKA_NONE,                //進化条件
2585        0,              //進化条件引数 2585        0,              //進化条件引数
2586        0,              //進化ポケモンナンバー 2586        0,              //進化ポケモンナンバー
2587        }, 2587        },
2588        {               // 2588        {               //
2589        SHINKA_NONE,                //進化条件 2589        SHINKA_NONE,                //進化条件
2590        0,              //進化条件引数 2590        0,              //進化条件引数
2591        0,              //進化ポケモンナンバー 2591        0,              //進化ポケモンナンバー
2592        }, 2592        },
2593    }, 2593    },
2594    { 2594    {
2595        {               // 2595        {               //
2596        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件 2596        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件
2597        26,             //進化条件引数 2597        26,             //進化条件引数
2598        MONSNO_SURIIPAA,                //進化ポケモンナンバー 2598        MONSNO_SURIIPAA,                //進化ポケモンナンバー
2599        }, 2599        },
2600        {               // 2600        {               //
2601        SHINKA_NONE,                //進化条件 2601        SHINKA_NONE,                //進化条件
2602        0,              //進化条件引数 2602        0,              //進化条件引数
2603        0,              //進化ポケモンナンバー 2603        0,              //進化ポケモンナンバー
2604        }, 2604        },
2605        {               // 2605        {               //
2606        SHINKA_NONE,                //進化条件 2606        SHINKA_NONE,                //進化条件
2607        0,              //進化条件引数 2607        0,              //進化条件引数
2608        0,              //進化ポケモンナンバー 2608        0,              //進化ポケモンナンバー
2609        }, 2609        },
2610        {               // 2610        {               //
2611        SHINKA_NONE,                //進化条件 2611        SHINKA_NONE,                //進化条件
2612        0,              //進化条件引数 2612        0,              //進化条件引数
2613        0,              //進化ポケモンナンバー 2613        0,              //進化ポケモンナンバー
2614        }, 2614        },
2615        {               // 2615        {               //
2616        SHINKA_NONE,                //進化条件 2616        SHINKA_NONE,                //進化条件
2617        0,              //進化条件引数 2617        0,              //進化条件引数
2618        0,              //進化ポケモンナンバー 2618        0,              //進化ポケモンナンバー
2619        }, 2619        },
2620    }, 2620    },
2621    { 2621    {
2622        {               // 2622        {               //
2623        SHINKA_NONE,                //進化条件 2623        SHINKA_NONE,                //進化条件
2624        0,              //進化条件引数 2624        0,              //進化条件引数
2625        0,              //進化ポケモンナンバー 2625        0,              //進化ポケモンナンバー
2626        }, 2626        },
2627        {               // 2627        {               //
2628        SHINKA_NONE,                //進化条件 2628        SHINKA_NONE,                //進化条件
2629        0,              //進化条件引数 2629        0,              //進化条件引数
2630        0,              //進化ポケモンナンバー 2630        0,              //進化ポケモンナンバー
2631        }, 2631        },
2632        {               // 2632        {               //
2633        SHINKA_NONE,                //進化条件 2633        SHINKA_NONE,                //進化条件
2634        0,              //進化条件引数 2634        0,              //進化条件引数
2635        0,              //進化ポケモンナンバー 2635        0,              //進化ポケモンナンバー
2636        }, 2636        },
2637        {               // 2637        {               //
2638        SHINKA_NONE,                //進化条件 2638        SHINKA_NONE,                //進化条件
2639        0,              //進化条件引数 2639        0,              //進化条件引数
2640        0,              //進化ポケモンナンバー 2640        0,              //進化ポケモンナンバー
2641        }, 2641        },
2642        {               // 2642        {               //
2643        SHINKA_NONE,                //進化条件 2643        SHINKA_NONE,                //進化条件
2644        0,              //進化条件引数 2644        0,              //進化条件引数
2645        0,              //進化ポケモンナンバー 2645        0,              //進化ポケモンナンバー
2646        }, 2646        },
2647    }, 2647    },
2648    { 2648    {
2649        {               // 2649        {               //
2650        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件 2650        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件
2651        28,             //進化条件引数 2651        28,             //進化条件引数
2652        MONSNO_KINGURAA,                //進化ポケモンナンバー 2652        MONSNO_KINGURAA,                //進化ポケモンナンバー
2653        }, 2653        },
2654        {               // 2654        {               //
2655        SHINKA_NONE,                //進化条件 2655        SHINKA_NONE,                //進化条件
2656        0,              //進化条件引数 2656        0,              //進化条件引数
2657        0,              //進化ポケモンナンバー 2657        0,              //進化ポケモンナンバー
2658        }, 2658        },
2659        {               // 2659        {               //
2660        SHINKA_NONE,                //進化条件 2660        SHINKA_NONE,                //進化条件
2661        0,              //進化条件引数 2661        0,              //進化条件引数
2662        0,              //進化ポケモンナンバー 2662        0,              //進化ポケモンナンバー
2663        }, 2663        },
2664        {               // 2664        {               //
2665        SHINKA_NONE,                //進化条件 2665        SHINKA_NONE,                //進化条件
2666        0,              //進化条件引数 2666        0,              //進化条件引数
2667        0,              //進化ポケモンナンバー 2667        0,              //進化ポケモンナンバー
2668        }, 2668        },
2669        {               // 2669        {               //
2670        SHINKA_NONE,                //進化条件 2670        SHINKA_NONE,                //進化条件
2671        0,              //進化条件引数 2671        0,              //進化条件引数
2672        0,              //進化ポケモンナンバー 2672        0,              //進化ポケモンナンバー
2673        }, 2673        },
2674    }, 2674    },
2675    { 2675    {
2676        {               // 2676        {               //
2677        SHINKA_NONE,                //進化条件 2677        SHINKA_NONE,                //進化条件
2678        0,              //進化条件引数 2678        0,              //進化条件引数
2679        0,              //進化ポケモンナンバー 2679        0,              //進化ポケモンナンバー
2680        }, 2680        },
2681        {               // 2681        {               //
2682        SHINKA_NONE,                //進化条件 2682        SHINKA_NONE,                //進化条件
2683        0,              //進化条件引数 2683        0,              //進化条件引数
2684        0,              //進化ポケモンナンバー 2684        0,              //進化ポケモンナンバー
2685        }, 2685        },
2686        {               // 2686        {               //
2687        SHINKA_NONE,                //進化条件 2687        SHINKA_NONE,                //進化条件
2688        0,              //進化条件引数 2688        0,              //進化条件引数
2689        0,              //進化ポケモンナンバー 2689        0,              //進化ポケモンナンバー
2690        }, 2690        },
2691        {               // 2691        {               //
2692        SHINKA_NONE,                //進化条件 2692        SHINKA_NONE,                //進化条件
2693        0,              //進化条件引数 2693        0,              //進化条件引数
2694        0,              //進化ポケモンナンバー 2694        0,              //進化ポケモンナンバー
2695        }, 2695        },
2696        {               // 2696        {               //
2697        SHINKA_NONE,                //進化条件 2697        SHINKA_NONE,                //進化条件
2698        0,              //進化条件引数 2698        0,              //進化条件引数
2699        0,              //進化ポケモンナンバー 2699        0,              //進化ポケモンナンバー
2700        }, 2700        },
2701    }, 2701    },
2702    { 2702    {
2703        {               // 2703        {               //
2704        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件 2704        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件
2705        30,             //進化条件引数 2705        30,             //進化条件引数
2706        MONSNO_MARUMAIN,                //進化ポケモンナンバー 2706        MONSNO_MARUMAIN,                //進化ポケモンナンバー
2707        }, 2707        },
2708        {               // 2708        {               //
2709        SHINKA_NONE,                //進化条件 2709        SHINKA_NONE,                //進化条件
2710        0,              //進化条件引数 2710        0,              //進化条件引数
2711        0,              //進化ポケモンナンバー 2711        0,              //進化ポケモンナンバー
2712        }, 2712        },
2713        {               // 2713        {               //
2714        SHINKA_NONE,                //進化条件 2714        SHINKA_NONE,                //進化条件
2715        0,              //進化条件引数 2715        0,              //進化条件引数
2716        0,              //進化ポケモンナンバー 2716        0,              //進化ポケモンナンバー
2717        }, 2717        },
2718        {               // 2718        {               //
2719        SHINKA_NONE,                //進化条件 2719        SHINKA_NONE,                //進化条件
2720        0,              //進化条件引数 2720        0,              //進化条件引数
2721        0,              //進化ポケモンナンバー 2721        0,              //進化ポケモンナンバー
2722        }, 2722        },
2723        {               // 2723        {               //
2724        SHINKA_NONE,                //進化条件 2724        SHINKA_NONE,                //進化条件
2725        0,              //進化条件引数 2725        0,              //進化条件引数
2726        0,              //進化ポケモンナンバー 2726        0,              //進化ポケモンナンバー
2727        }, 2727        },
2728    }, 2728    },
2729    { 2729    {
2730        {               // 2730        {               //
2731        SHINKA_NONE,                //進化条件 2731        SHINKA_NONE,                //進化条件
2732        0,              //進化条件引数 2732        0,              //進化条件引数
2733        0,              //進化ポケモンナンバー 2733        0,              //進化ポケモンナンバー
2734        }, 2734        },
2735        {               // 2735        {               //
2736        SHINKA_NONE,                //進化条件 2736        SHINKA_NONE,                //進化条件
2737        0,              //進化条件引数 2737        0,              //進化条件引数
2738        0,              //進化ポケモンナンバー 2738        0,              //進化ポケモンナンバー
2739        }, 2739        },
2740        {               // 2740        {               //
2741        SHINKA_NONE,                //進化条件 2741        SHINKA_NONE,                //進化条件
2742        0,              //進化条件引数 2742        0,              //進化条件引数
2743        0,              //進化ポケモンナンバー 2743        0,              //進化ポケモンナンバー
2744        }, 2744        },
2745        {               // 2745        {               //
2746        SHINKA_NONE,                //進化条件 2746        SHINKA_NONE,                //進化条件
2747        0,              //進化条件引数 2747        0,              //進化条件引数
2748        0,              //進化ポケモンナンバー 2748        0,              //進化ポケモンナンバー
2749        }, 2749        },
2750        {               // 2750        {               //
2751        SHINKA_NONE,                //進化条件 2751        SHINKA_NONE,                //進化条件
2752        0,              //進化条件引数 2752        0,              //進化条件引数
2753        0,              //進化ポケモンナンバー 2753        0,              //進化ポケモンナンバー
2754        }, 2754        },
2755    }, 2755    },
2756    { 2756    {
2757        {               // 2757        {               //
2758        SHINKA_ITEM,                //進化条件 2758        SHINKA_ITEM,                //進化条件
2759        ITEM_RIIHUNOISI,                //進化条件引数 2759        ITEM_RIIHUNOISI,                //進化条件引数
2760        MONSNO_NASSII,              //進化ポケモンナンバー 2760        MONSNO_NASSII,              //進化ポケモンナンバー
2761        }, 2761        },
2762        {               // 2762        {               //
2763        SHINKA_NONE,                //進化条件 2763        SHINKA_NONE,                //進化条件
2764        0,              //進化条件引数 2764        0,              //進化条件引数
2765        0,              //進化ポケモンナンバー 2765        0,              //進化ポケモンナンバー
2766        }, 2766        },
2767        {               // 2767        {               //
2768        SHINKA_NONE,                //進化条件 2768        SHINKA_NONE,                //進化条件
2769        0,              //進化条件引数 2769        0,              //進化条件引数
2770        0,              //進化ポケモンナンバー 2770        0,              //進化ポケモンナンバー
2771        }, 2771        },
2772        {               // 2772        {               //
2773        SHINKA_NONE,                //進化条件 2773        SHINKA_NONE,                //進化条件
2774        0,              //進化条件引数 2774        0,              //進化条件引数
2775        0,              //進化ポケモンナンバー 2775        0,              //進化ポケモンナンバー
2776        }, 2776        },
2777        {               // 2777        {               //
2778        SHINKA_NONE,                //進化条件 2778        SHINKA_NONE,                //進化条件
2779        0,              //進化条件引数 2779        0,              //進化条件引数
2780        0,              //進化ポケモンナンバー 2780        0,              //進化ポケモンナンバー
2781        }, 2781        },
2782    }, 2782    },
2783    { 2783    {
2784        {               // 2784        {               //
2785        SHINKA_NONE,                //進化条件 2785        SHINKA_NONE,                //進化条件
2786        0,              //進化条件引数 2786        0,              //進化条件引数
2787        0,              //進化ポケモンナンバー 2787        0,              //進化ポケモンナンバー
2788        }, 2788        },
2789        {               // 2789        {               //
2790        SHINKA_NONE,                //進化条件 2790        SHINKA_NONE,                //進化条件
2791        0,              //進化条件引数 2791        0,              //進化条件引数
2792        0,              //進化ポケモンナンバー 2792        0,              //進化ポケモンナンバー
2793        }, 2793        },
2794        {               // 2794        {               //
2795        SHINKA_NONE,                //進化条件 2795        SHINKA_NONE,                //進化条件
2796        0,              //進化条件引数 2796        0,              //進化条件引数
2797        0,              //進化ポケモンナンバー 2797        0,              //進化ポケモンナンバー
2798        }, 2798        },
2799        {               // 2799        {               //
2800        SHINKA_NONE,                //進化条件 2800        SHINKA_NONE,                //進化条件
2801        0,              //進化条件引数 2801        0,              //進化条件引数
2802        0,              //進化ポケモンナンバー 2802        0,              //進化ポケモンナンバー
2803        }, 2803        },
2804        {               // 2804        {               //
2805        SHINKA_NONE,                //進化条件 2805        SHINKA_NONE,                //進化条件
2806        0,              //進化条件引数 2806        0,              //進化条件引数
2807        0,              //進化ポケモンナンバー 2807        0,              //進化ポケモンナンバー
2808        }, 2808        },
2809    }, 2809    },
2810    { 2810    {
2811        {               // 2811        {               //
2812        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件 2812        SHINKA_LEVELUP,             //進化条件
2813        28,             //進化条件引数 2813        28,             //進化条件引数
2814        MONSNO_GARAGARA,                //進化ポケモンナンバー 2814        MONSNO_GARAGARA,                //進化ポケモンナンバー
2815        }, 2815        },
2816        {               // 2816        {               //
2817        SHINKA_NONE,                //進化条件 2817        SHINKA_NONE,                //進化条件
2818        0,              //進化条件引数 2818        0,              //進化条件引数
2819        0,              //進化ポケモンナンバー 2819        0,              //進化ポケモンナンバー
2820        }, 2820        },
2821        {               // 2821        {               //
2822        SHINKA_NONE,                //進化条件 2822        SHINKA_NONE,                //進化条件
2823        0,              //進化条件引数 2823        0,              //進化条件引数
2824        0,              //進化ポケモンナンバー 2824        0,              //進化ポケモンナンバー
2825        }, 2825        },
2826        {               // 2826        {               //
2827        SHINKA_NONE,                //進化条件 2827        SHINKA_NONE,                //進化条件
2828        0,              //進化条件引数 2828        0,              //進化条件引数
2829        0,              //進化ポケモンナンバー 2829        0,              //進化ポケモンナンバー
2830        }, 2830        },
2831        {               // 2831        {               //
2832        SHINKA_NONE,                //進化条件 2832        SHINKA_NONE,                //進化条件
2833        0,              //進化条件引数 2833        0,              //進化条件引数
2834        0,              //進化ポケモンナンバー 2834        0,              //進化ポケモンナンバー
2835        }, 2835        },
2836    }, 2836    },
2837    { 2837    {
2838        {               // 2838        {               //
2839        SHINKA_NONE,                //進化条件 2839        SHINKA_NONE,                //進化条件
2840        0,              //進化条件引数 2840        0,              //進化条件引数
2841        0,              //進化ポケモンナンバー 2841        0,              //進化ポケモンナンバー
2842        }, 2842        },
2843        {               // 2843        {               //
2844        SHINKA_NONE,                //進化条件 2844        SHINKA_NONE,                //進化条件
2845        0,              //進化条件引数 2845        0,              //進化条件引数
2846        0,              //進化ポケモンナンバー 2846        0,              //進化ポケモンナンバー
2847        }, 2847        },
2848        {               // 2848        {               //
2849        SHINKA_NONE,                //進化条件 2849        SHINKA_NONE,                //進化条件
2850        0,              //進化条件引数 2850        0,              //進化条件引数
2851        0,              //進化ポケモンナンバー 2851        0,              //進化ポケモンナンバー
2852        }, 2852        },
2853        {               // 2853        {               //
2854        SHINKA_NONE,                //進化条件 2854        SHINKA_NONE,                //進化条件
2855        0,              //進化条件引数 2855        0,              //進化条件引数
2856        0,              //進化ポケモンナンバー 2856        0,              //進化ポケモンナンバー
2857        }, 2857        },
2858        {               // 2858        {               //
2859        SHINKA_NONE,                //進化条件 2859        SHINKA_NONE,                //進化条件
2860        0,              //進化条件引数 2860        0,              //進化条件引数
2861        0,              //進化ポケモンナンバー 2861        0,              //進化ポケモンナンバー
2862        }, 2862        },
2863    }, 2863    },
2864    { 2864    {
2865        {               // 2865        {               //
2866        SHINKA_NONE,                //進化条件 2866        SHINKA_NONE,                //進化条件
2867        0,              //進化条件引数 2867        0,              //進化条件引数
2868        0,              //進化ポケモンナンバー 2868        0,              //進化ポケモンナンバー
2869        },